132. plenarna sjednica

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 19. i 20. januara 2023. godine održao 132. plenarnu sjednicu.

Od odluka koje je donio na plenarnoj sjednici Ustavni sud izdvaja:

U predmetu broj U-16/20 (podnosilac zahtjeva dvadeset četiri člana Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine) Ustavni sud je donio rješenje kojim je utvrdio da Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine u svojstvu Zajedničke komisije za koncesije, u smislu člana 4. stav 3. i člana 6. stav 2. Zakona o koncesijama Bosne i Hercegovine, nije izvršila Djelimičnu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj U-16/20 od 16. jula 2021. godine. Ustavni sud će ovo rješenje dostaviti Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

U-19/22 – Odlučujući o zahtjevu Denisa Zvizdića, u vrijeme podnošenja zahtjeva drugog zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti člana 14. u vezi sa članom 9. stav (1) tač. c), f) i l) Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine – službeni prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 22/16), Ustavni sud je utvrdio da je navedena odredba citiranog zakona u saglasnosti sa čl. I/7.b) i II/5. Ustava Bosne i Hercegovine. U ovoj odluci Ustavni sud je ukazao da svaka država ima pravo svojim ustavom i zakonima odrediti ko ima pravo na njeno državljanstvo. Država ima široko polje slobodne procjene prilikom propisivanja uvjeta za dobijanje državljanstva i međunarodno pravo je u tome ne ograničava. Ustavni sud nije uočio da se zakonodavac propisujući sporne uvjete za vraćanje državljanstva BiH kretao van polja slobodne procjene ili da je ograničio neko drugo pravo zainteresiranih lica ili da osporene odredbe propisuju kriterije koji su kao takvi proizvoljni.

U-23/22 – Odlučujući o zahtjevu Denisa Zvizdića, u vrijeme podnošenja zahtjeva drugog zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti člana 5. stav 1. tačka a) Zakona o zastavi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 19/01 i 23/04), Ustavni sud je utvrdio da navedeni član u dijelu koji glasi: „zajedničkih institucija ili institucija kojom upravljaju zajedničke institucije ili koja je odgovorna zajedničkim institucijama“ nije u skladu sa članom I/2. u vezi sa članom III/1. Ustava Bosne i Hercegovine i ukinuo ga. U ovoj odluci Ustavni sud je između ostalog naveo da je zakonodavac dodavanjem odrednice „zajedničke“ ispred izraza „institucije“ promijenio smisao člana III/1. Ustava Bosne i Hercegovine koji propisuje postojanje isključivo „institucija Bosne i Hercegovine“. Na taj način zakonodavac je postupio suprotno načelu vladavine prava iz člana I/2. Ustava Bosne i Hercegovine zato što je osporenom odredbom zakona izmijenio suštinu jasne ustavne odredbe iz člana III Ustava Bosne i Hercegovine.

U-25/22 – Odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Sarajevu za ocjenu ustavnosti Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 90/05, 32/07, 17/13, 5/14, 40/14, 48/15 i 77/20), Ustavni sud je utvrdio da navedeni zakon nije u skladu sa članom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine i odredbama člana II/4. Ustava Bosne i Hercegovine, člana 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i člana 26. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima zbog toga što ne sadrži odredbe o naknadama sudijama i tužiocima na ime dežurstva/pripravnosti.

U-27/22 – Ustavni sud je razmatrao zahtjeve Željka Komšića, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, i Šefika Džaferovića, u vrijeme podnošenja zahtjeva predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti Amandmana na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ br. 79/22 i 80/22) i Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 67/22). Odluka u ovom predmetu nije donesena i o njemu će se odlučivati na nekoj od narednih plenarnih sjednica.

U-33/22 – Ustavni sud je odbacio kao nedopušten zahtjev Kantonalnog suda u Bihaću za ocjenu ustavnosti Presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-20/22 od 27. juna 2022. godine zbog nenadležnosti Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za odlučivanje.

AP-2264/22 (Patras Moin, državljanin Pakistana) – U ovom predmetu Ustavni sud je zaključio da ne postoji povreda apelantovih prava iz člana II/3.a) i b) Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno iz člana 2. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u vezi sa članom 1. Protokola broj 6 uz Evropsku konvenciju i člana 3. Evropske konvencije zato što nije utvrđeno da bi odbijanje apelantovog zahtjeva za azil i nalaganje da dobrovoljno napusti teritoriju BiH izložilo apelanta realnom riziku da bude podvrgnut progonu, mučenju, nehumanom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju, te ozbiljnoj prijetnji životu ili fizičkom integritetu. Ustavni sud je ukazao da su sud i nadležni organi cijenili apelantove lične okolnosti, opću situaciju u Pakistanu, kao i postupanje policije i drugih vlasti u odnosu na napade i optužbe kojim je apelant ranije bio izložen.

AP-4276/22 („Krajina Borac“ d.o.o. Banjaluka u stečaju) – U ovom predmetu Ustavni sud je zaključio da u konkretnom postupku protivizvršenja nema kršenja apelantovog prava na imovinu budući da je miješanje u apelantovo pravo na imovinu bilo zasnovano na relevantnim odredbama Zakona o izvršnom postupku Republike Srpske na koje se pozvao Okružni sud u Banjaluci, u javnom interesu, te proporcionalno cilju kojem se težilo.

Sve odluke usvojene na plenarnoj sjednici bit će dostavljene podnosiocima zahtjeva/apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.