132. пленарна сједница

Уставни суд Босне и Херцеговине је 19. и 20. јануара 2023. године одржао 132. пленарну сједницу.

Од одлука које је донио на пленарној сједници Уставни суд издваја:

У предмету број У-16/20 (подносилац захтјева двадесет четири члана Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине) Уставни суд је донио рјешење којим је утврдио да Комисија за концесије Босне и Херцеговине у својству Заједничке комисије за концесије, у смислу члана 4 став 3 и члана 6 став 2 Закона о концесијама Босне и Херцеговине, није извршила Дјелимичну одлуку Уставног суда Босне и Херцеговине број У-16/20 од 16. јула 2021. године. Уставни суд ће ово рјешење доставити Тужилаштву Босне и Херцеговине.

У-19/22 – Одлучујући о захтјеву Дениса Звиздића, у вријеме подношења захтјева другог замјеника предсједавајућег Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, за оцјену уставности члана 14 у вези са чланом 9 став (1) тач. ц), ф) и л) Закона о држављанству Босне и Херцеговине – службени пречишћени текст („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 22/16), Уставни суд је утврдио да је наведена одредба цитираног закона у сагласности са чл. I/7б) и II/5 Устава Босне и Херцеговине. У овој одлуци Уставни суд је указао да свака држава има право да својим уставом и законима одреди ко има право на њено држављанство. Држава има широко поље слободне процјене приликом прописивања услова за добијање држављанства и међународно право је у томе не ограничава. Уставни суд није уочио да се законодавац прописујући спорне услове за враћање држављанства БиХ кретао ван поља слободне процјене или да је ограничио неко друго право заинтересованих лица или да оспорене одредбе прописују критеријуме који су као такви произвољни.

У-23/22 – Одлучујући о захтјеву Дениса Звиздића, у вријеме подношења захтјева другог замјеника предсједавајућег Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, за оцјену уставности члана 5 став 1 тачка а) Закона о застави Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр. 19/01 и 23/04), Уставни суд је утврдио да наведени члан у дијелу који гласи: „заједничких институција или институција којом управљају заједничке институције или која је одговорна заједничким институцијама“ није у складу са чланом I/2 у вези са чланом III/1 Устава Босне и Херцеговине и укинуо га. У овој одлуци Уставни суд је између осталог навео да је законодавац додавањем одреднице „заједничке“ испред израза „институције“ промијенио смисао члана III/1 Устава Босне и Херцеговине који прописује постојање искључиво „институција Босне и Херцеговине“. На тај начин законодавац је поступио супротно принципу владавине права из члана I/2 Устава Босне и Херцеговине зато што је оспореном одредбом закона измијенио суштину јасне уставне одредбе из члана III Устава Босне и Херцеговине.

У-25/22 – Одлучујући о захтјеву Општинског суда у Сарајеву за оцјену уставности Закона о платама и другим накнадама у судским и тужилачким институцијама на нивоу Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр. 90/05, 32/07, 17/13, 5/14, 40/14, 48/15 и 77/20), Уставни суд је утврдио да наведени закон није у складу са чланом I/2 Устава Босне и Херцеговине и одредбама члана II/4 Устава Босне и Херцеговине, члана 1 Протокола број 12 уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода и члана 26 Међународног пакта о грађанским и политичким правима због тога што не садржи одредбе о накнадама судијама и тужиоцима на име дежурства/приправности.

У-27/22 – Уставни суд је разматрао захтјеве Жељка Комшића, члана Предсједништва Босне и Херцеговине, и Шефика Џаферовића, у вријеме подношења захтјева предсједавајућег Предсједништва Босне и Херцеговине, за оцјену уставности Амандмана на Устав Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ“ бр. 79/22 и 80/22) и Закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 67/22). Одлука у овом предмету није донесена и о њему ће се одлучивати на некој од наредних пленарних сједница.

У-33/22 – Уставни суд је одбацио као недопуштен захтјев Кантоналног суда у Бихаћу за оцјену уставности Пресуде Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине број У-20/22 од 27. јуна 2022. године због ненадлежности Уставног суда Босне и Херцеговине за одлучивање.

АП-2264/22 (Patras Moin, држављанин Пакистана) – У овом предмету Уставни суд је закључио да не постоји повреда апелантових права из члана II/3а) и б) Устава Босне и Херцеговине, односно из члана 2 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода у вези са чланом 1 Протокола број 6 уз Европску конвенцију и члана 3 Европске конвенције зато што није утврђено да би одбијање апелантовог захтјева за азил и налагање да добровољно напусти територију БиХ изложило апеланта реалном ризику да буде подвргнут прогону, мучењу, нехуманом или понижавајућем поступању или кажњавању, те озбиљној пријетњи животу или физичком интегритету. Уставни суд је указао да су суд и надлежни органи цијенили апелантове личне околности, општу ситуацију у Пакистану, као и поступање полиције и других власти у односу на нападе и оптужбе којим је апелант раније био изложен.

АП-4276/22 („Крајина Борац“ д.о.о. Бањалука у стечају) – У овом предмету Уставни суд је закључио да у конкретном поступку противизвршења нема кршења апелантовог права на имовину будући да је мијешање у апелантово право на имовину било засновано на релевантним одредбама Закона о извршном поступку Републике Српске на које се позвао Окружни суд у Бањалуци, у јавном интересу, те пропорционално циљу којем се тежило.

Све одлуке усвојене на пленарној сједници биће достављене подносиоцима захтјева/апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.