108. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas elektronskim putem održao redovnu, 108. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud radi ilustracije izdvaja:

AP 2004/18u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji povreda apelanticinog prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine kada je redovni sud arbitrarno tumačio relevantne odredbe zakona i pravilnika i kada je zaključio da apelantica nije ispunila zakonski osnov za upis promjene prava u katastarskom operatu. Također, prekršeno je apelanticino pravo na ravnopravnost stranaka pred sudom kada apelantica nije imala jednak procesno-pravni tretman sa umješačem u postupku budući da kao suprotna strana nije bila obaviještena o njegovom učešću i dostavljenom odgovoru na tužbu.

AP 3306/18 – u kojoj je Ustavni sud, između ostalog, zaključio da nema povrede prava apelanata na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju jer apelanti nisu mogli imati „legitimno očekivanje“ da će, u situaciji kada postoji zahtjev supervizora za Distrikt Brčko da se određena preduzeća proglase strateškim i da učešće u njihovom kapitalu po osnovu vaučera i certifikata ne može biti veće od 33%, biti udovoljeno njihovom tužbenom zahtjevu, posebno u situaciji kada od Direkcije za privatizaciju Republike Srpske (ili njenog pravnog sljednika) nisu tražili vraćanje određene vrijednosti vaučera.

AP 3994/18 – u kojoj je Ustavni sud, između ostalog, zaključio da postoji kršenje prava na donošenje odluke u razumnom roku iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije kada je krivični postupak protiv apelanta, koji je bio složen, trajao devet godina, dva mjeseca i sedam dana, a čemu je u odlučujućoj mjeri doprinio prvostepeni sud kojem je trebalo dvije godine da izradi i apelantu dostavi prvostepenu presudu.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.