Usvojen Izvještaj o reviziji za 2009. godinu

«Mišljenje Prema našem mišljenju, finansijski izvještaji Ustavnog suda BiH prikazuju, fer i istinito, po svim bitnim pitanjima, stanje imovine i obaveza na dan 31. decembar 2009. godine, rezultate poslovanja i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan i u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja. Finansijsko poslovanje Ustavnog suda u toku 2009. godine bilo je u svim materijalno značajnim aspektima usklađeno sa važećom zakonskom regulativom.»
Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine
Подијели