Упутство за претрагу

База Уставног суда садржи све одлуке, рјешења, закључке и издвојена мишљења (у даљњем тексту: одлуке) донесене у периоду од 1996. године до данас. Корисницима је омогућено да претражују базу одлука према различитим критеријумима. Простим начином претраге, тј. уписом критеријума за претрагу у поље „Претрага по садржају одлуке“, омогућена је претрага према броју предмета и према ријечима садржаним у тексту одлуке.

Уколико вам је познат број одлуке Уставног суда коју тражите, довољно је да упишете тај број у поље „Број предмета“ при чему морате само да водите рачуна да број упишете на начин како се тражи, нпр. АП-5/10 или нпр. У-1/11.

Уколико вам је познато име апеланта/киње или подносиоца/тељке захтјева, довољно је уписати име (нпр. Нико Никић) у поље „Подносилац апелације/захтјева“. У случају када је апелант/киња или подносилац/тељка захтјева био/ла против објављивања свог имена у току поступка пред Уставним судом, претрага неће дати резултате јер су умјесто имена коришћени иницијали.

Претрагу је могуће урадити и према оспореном акту који се уноси у истоимено поље „Оспорени акт“ (нпр. Рјешење Општинског суда у Мостару број 58 0 П 016040 11-И од 7. јула 2015. године). У овом дијелу могу да се уносе и парцијални дијелови назива оспореног акта или само назив суда при чему ће бити много више резултата. Уколико у ово поље унесете само дио назива оспореног акта, нпр. „Рјешење Општинског суда у Мостару“, као резултат ће се појавити листа одлука на којој су оспорена рјешења овог суда, или ако унесете само назив суда, појавиће се све одлуке/пресуде/рјешења итд. одабраног суда.

Поље „Врста предмета“ омогућава вам да одаберете један од два типа предмета Уставног суда („АП“ и „У“). Уколико тражите одлуке из апелационе надлежности, надлежност из члана VI/3б), у врсти предмета одабраћете „АП“, а уколико тражите предмете из надлежности по члановима IV/3ф) – витални национални интерес, VI/3а) – оцјена уставности и VI/3ц) – питање које прослиједи редовни суд, у врсти предмета одабраћете „У“.

У пољу „Врста одлуке/рјешења“ дата је могућност да се одабере врста одлуке Уставног суда (одлука о допустивости, одлука о меритуму, одлука о привременој мјери, рјешење о неизвршењу, рјешење, закључак, обавјештење и остали акти).

Поља у оквиру „Датум одлуке“ омогућавају вам да праксу коју тражите исфилтрирате или кроз тачан датум сједнице или за одређени период. Уколико вас интересују одлуке које су усвојене на датум када је одржана сједница Уставног суда, нпр. 16.03.2021. године, у том случају је потребно навести овај датум у оба поља. Ако тражите одлуке за одређени период, тада ћете у овом пољу унијети датуме који заокружују жељени период (нпр. период од пет година који укључује вријеме између 01.01.2016. као почетног датума и 31.12.2020. године као крајњег).

Критеријуме који су управо поменути („Врста предмета“, „Врста одлуке/рјешења“ и „Датум одлуке“) корисно је користити као филтере код неких обимнијих претрага или за статистику. Нпр. користећи ове критеријуме  можете да дођете до информације колико је Уставни суд донио „У“ мериторних одлука у неком периоду, нпр. од пет година. До тог податка може да се дође  тако што се одабере у „Врсти предмета“ ознака „У“, у „Врсти одлуке/рјешења“ одлука о меритуму, а у „Датуму одлуке“ почетни датум нпр. 01.01.2016. и крајњи датум 31.12.2021. године. Исти податак можете да добијете и за АП предмете уз разлику да, умјесто ознаке „У“, у „Врсти предмета“ одаберете ознаку „АП“.

За разлику од претходних критеријума, претрага путем кључних ријечи је комплекснија. Она омогућава претрагу путем више типова класификација кључних ријечи: према Европској конвенцији, према Уставу БиХ, према допустивости и према азбучном појмовнику.

Претрага по кључним ријечима према Европској конвенцији је, у ствари, претрага по члановима Европске конвенције и препознаје их тако што почињу бројевима 2, 3, 4, 5, 6 који означавају одређени члан Европске конвенције (ако кључна ријеч почиње бројем 2, онда се односи на члан 2 Европске конвенције, ако почиње бројем 3, односи се на члан 3 Европске конвенције итд.). Одлуке у предметима који су разматрани према одређеном члану, односно ставу Европске конвенције, или одређеном појму унутар члана Европске конвенције лако се проналазе одабиром кључне ријечи која одговара том члану/ставу, односно појму. Нпр. члан 5 став 2 Европске конвенције гласи: „Свако ко је ухапшен обавјештава се без одлагања и на језику који разумије о разлозима свог хапшења и о свакој оптужби против њега.“ Кључне ријечи везане за овај члан, односно став Европске конвенције су одређене управо онако како то слиједи из самог текста поменутог члана: благовремено обавјештење (кључна ријеч 5.2. –благовремено обавјештење), обавјештење на језику који разумије (кључна ријеч 5.2.1. - обавјештење на језику који разумије), обавјештење о оптужници (кључна ријеч 5.2.2. – обавјештење о оптужници у контексту члана 5 ЕК). На исти начин одређене су кључне ријечи и за остале чланове Европске конвенције. Сматрамо да је овакав начин претраге веома прецизан и једноставан. На овом мјесту потребно је једино детаљније објаснити кључне ријечи које садрже назив члана Европске конвенције и ријеч уопштено (нпр. „Члан 6 ЕК – право на правично суђење – уопштено“). Наиме, овој кључној ријечи придружене су оне одлуке које није било могуће, с обзиром на околности конкретног случаја, везати за прецизнију кључну ријеч. Тако, одлуке у којима се разматрао нпр. члан 6 на један уопштен начин, без прецизирања неког од аспеката тог члана, везане су за кључну ријеч „Члан 6 ЕК – право на правично суђење – уопштено“. Исто вриједи и за остале кључне ријечи, односно чланове Европске конвенције.

Кључне ријечи према Уставу БиХ одређене су према надлежностима Уставног суда одређеним Уставом БиХ и класификоване су на три кључне ријечи: надлежности из члана IV/3ф) (витални интерес), VI/3а) (оцјена уставности) и VI/3ц) (питање које прослиједи редовни суд).

Кључне ријечи према допустивости одређене су, с једне стране, на основу надлежности Суда из члана VI/3б) Устава (апелациона надлежност) и према условима за допустивост из члана 18 Правила Уставног суда. Према овим кључним ријечима претражују се одлуке у којим нису били испуњени услови за допустивост апелације (апелације су одбачене као недопустиве због неког од случајева из члана 18 Правила Уставног суда). Нпр. апелација је одбачена јер је ratione materiae недопустива. Овај основ садржан је у члану 18.3.х) и кључна ријеч гласи Д18.3.х. Када је ријеч о допустивости захтјева из чл. VI/3а), VI/3ц), IV/3ф) Устава и Амандмана I, кључне ријечи су одређене према члану 19 Правила Уставног суда. Путем ових кључних ријечи претражују се одлуке у којим нису били испуњени услови за допустивост захтјева из чланова VI/3а), VI/3ц) и IV/3ф) Устава (захтјеви су одбачени као недопустиви због неког од случајева из члана 19 Правила Уставног суда). Нпр. захтјев је одбачен као недопустив због ненадлежности Уставног суда за одлучивање. Ради се о члану 19.а Правила Уставног суда и кључна ријеч гласи Д19.а. Кључне ријечи које се односе на допустивост из чл. 18 и 19 Правила Уставног суда препознајете тако што почињу словом „Д“, а број који након њега слиједи означава број члана Правила.

Поред наведених, још једну врсту кључних ријечи унутар ове класификације чине кључне ријечи које се односе на обустављање поступка (члан 63 Правила Уставног суда), на привремене мјере (члан 64 Правила), захтјеве за преиспитивање (члан 68 Правила), те рјешења о неизвршењу (члан 72 Правила).

У контексту претраге према кључним ријечима битно је поменути да у оквиру „Судске праксе“ у којој се налази дио за претрагу одлука у наслову „Преглед праксе“ можете да нађете електронску верзију публикације Уставног суда, која носи назив Преглед праксе Уставног суда БиХ а која обрађује цјелокупну праксу овог суда почевши од маја 1997. године. У овој публикацији пракса је изложена у форми кратких становишта и сентенци путем система кључних ријечи које смо управо овдје објаснили (кључне ријечи које су класификоване  према члановима Устава Босне и Херцеговине, Правила Уставног суда и Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода). Називи кључних ријечи у овој публикацији, заправо, представљају њене наслове и поднаслове. Сва становишта садржана у овом Прегледу, унутар сваког наслова, поредана су хронолошки, тако да се на извјестан начин могу пратити развој и промјена праксе Уставног суда Босне и Херцеговине. Ова публикација се континуирано допуњује.

Претрага према азбучном појмовнику требало би да буде најједноставнија. Корисник одабиром једног појма или комбинацијом више њих долази до одлуке која га интересује. Примјера ради, уколико тражите становиште Уставног суда у вези са експропријацијом и одређивањем законске затезне камате (датума од када тече) на досуђену накнаду  за експроприсане непокретности, одабраћете три кључне ријечи из азбучног појмовника „накнада“, „експропријација“ и „камата“.

При претрази одлука веома је битно користити све доступне кључне ријечи и не заборавити да, након што сте одабрали унапријед дефинисане кључне ријечи, претрагу можете да појачате додатно и претрагом према тексту („претрага по садржају одлуке“). Претрага одлука Уставног суда не омогућава претрагу према члановима закона, јер у том смислу нису унапријед дефинисане кључне ријечи. Међутим, претрагу према члановима закона можете да извршите помоћу претраге према тексту. Примјера ради, тражите праксу у којој су редовни судови одбили тужбени захтјев за накнаду нематеријалне штете због застарјелости потраживања, сходно одредбама члана 376 ЗОО. У том случају праксу можете да тражите путем кључних ријечи према азбучном појмовнику „накнада штете“, „нематеријална штета“, „застара“, кључних ријечи према Европској конвенцији „6.1.17. - правично суђење - примјена закона и утврђивање чињеница (произвољност)“, а у претрази према тексту можете да упишете сљедеће комбинације: „члан 376 Закона о облигационим односима“ или „члан 376 ЗОО“. Уз наведене критеријуме, претрагу можете да ограничите додатно и путем датума одлуке, на начин како је то претходно објашњено, уколико желите да нађете само рецентну праксу. Ради обимније претраге према тексту, битно је користити различите комбинације фраза и имати на уму да је извјестан број одлука Уставног суда доступан само на једном од службених језика у БиХ, па се тако нпр. при овом примјеру тражења праксе може/треба у претрази према тексту користити и фраза „чланак 376. Закона о обвезним односима“ или „чланак 376. ЗОО“. У вези са овим примјером, уколико тражите ситуације у којим се потражује нематеријална штета везана за боравак у логору, онда уз све наведене кључне ријечи и фразу везану за члан 376 ЗОО можете да користите и комбинацију претраге према тексту која укључује ријеч „логор“ и њене падежне облике „логору“, „логора“, или можете да се користите, у смислу замјене падежних наставака, знаком „*“, нпр. „логор*“, гдје ће звјездица (*) замијенити наставке на коријен ријечи „логор“.

Када је ријеч о језичким варијантама одлука Уставног суда, оно што је уведено као новина и олакшање у претрази одлука јесте могућност претраживача да, у случају претраге према тексту одлуке на латиничном писму, истовремено тражи ту исту фразу и у одлукама које су доступне само на ћириличном писму. Дакле, није потребно правити претрагу по истој фрази на латиници, а затим и на ћирилици. Сада то систем истовремено сам ради.

Претрага одлука Уставног суда укључује и претрагу према критеријумима „повреда“ и „нема повреде“ која омогућава да се одлуке претражују према томе да ли је у предмету утврђена повреда уставног/конвенцијског права или не. Примјера ради, уколико желите да ограничите претрагу праксе само на одлуке у којим је утврђена повреда, онда ћете у пољу „Повреда“ одабрати жељени члан Устава, односно Европске конвенције (нпр. члан II/4 Устава и члан 14 Европске конвенције).

Такође је битно напоменути да, у ситуацији када сте одабрали више кључних ријечи, систем претражује одлуке за које су везане све одабране кључне ријечи. У случају када имате велики број резултата, претрагу можете да сузите путем филтера у којима нпр. можете да одаберете да вам се резултати сузе на одређену врсту поступка (нпр. да се издвоје само грађански или кривични предмети), или да се издвоје само одлуке у којим је утврђена повреда, или тачно одређени аспект одређеног права из Устава БиХ или Европске конвенције. Једна од новина претраге јесте опција „без кључних ријечи“. Ова опција омогућава да се приликом претраге искључе одређене кључне ријечи. Нпр. претражујете предмете у којим је утврђена повреда члана 6 Европске конвенције (у дијелу кључних ријечи „повреде“), али не желите да вам се појаве у тим резултатима одлуке које се односе на дужину поступка. У том случају одабраћете кључну ријеч „члан 6 ЕК и II/3е) Устава БиХ“ у кључним ријечима „повреде“, а у дијелу „без кључних ријечи“ одабраћете кључну ријеч према Европској конвенцији „6.1.10. - правично суђење-разуман рок“. Или, нпр., желите да пронађете кривичне предмете у којим је утврђена повреда члана 6 Европске конвенције, али да одлуке не укључују питање претпоставке невиности и дужине трајања поступка. У том случају ћете одабрати кључне ријечи према Европској конвенцији „6.1.1.2. - кривични поступак“, у повредама кључну ријеч „члан 6 ЕК и II/3е) Устава БиХ“, а у дијелу „без кључних ријечи“ одабраћете кључну ријеч према Европској конвенцији „6.1.10. - правично суђење-разуман рок“ и „6.2. - претпоставка невиности“.

У зависности од становишта или питања које тражите, претрага одлука на различитим претраживачима често може да буде сложена и дуготрајна. Стога се препоручује да користите све могућности које вам претраживач нуди, почев од кључних ријечи, а затим филтрирања резултата кроз остале критеријуме (врста одлуке, повреда/нема повреде, врста предмета итд.).