Obavijest o rezultatima testiranja - stručni saradnik u Uredu registrara

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 20. aprila 2009. godine obavio testiranje kandidata prijavljenih na javni oglas za radno mjesto stručni saradnik u Uredu registrara, u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Komisija za izbor je u skladu sa internim aktom Suda o postupku javnog oglašavanja i načinu i programu polaganja stručnog ispita za osobe koje se upošljavaju u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, obavila ocjenjivanje pismenih radova kandidata koji su pristupili pismenom dijelu stručnog ispita. Kandidati koji su položili pismeni dio stručnog ispita ostvarivši najmanje 75 bodova i koji imaju pravo pristupiti usmenom dijelu stručnog ispita, su kandidati koji su radili pod šifrom kako slijedi uz napomenu da redosljed šifri ne odražava redosljed u broju ostvarenih bodova : Šifra: broj bodova: Kandidati koji nisu položili pismeni dio stručnog ispita jer su ostvarili manje od 75 bodova su kandidati koji su test radili pod šifrom: Šifra: broj bodova: 3548 47,77 3549 22,21 3550 62,22 3551 34,44 3553 46,11 3554 68,88 Svi kandidati imaju pravo podnošenja žalbe na rezultate pismenog dijela ispita-testa u roku od 15 dana od dana objave rezulatata na web stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Eventualne žalbe kandidati trebaju dostaviti u Pisarnicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, što je moguće prije, a najkasnije do isteka gore navedenog roka.
Подијели