Која су овлашћења Суда?

Након вијећања и гласања Уставни суд доноси одлуке, и то:

  • о допустивости захтјева/апелације;
  • о допустивости и меритуму захтјева/апелације (потпуна или дјелимична);
  • о обустави поступка;
  • о привременој мјери.

Одлуком којом усваја апелацију Уставни суд укида оспорену одлуку и предмет враћа суду, односно органу који је донио ту одлуку, на поновни поступак, осим у случају када се посљедице кршења уставних права могу отклонити на други начин.

Ако је до доношења одлуке Уставног суда промијењен закон који одређује надлежност за поступање у тој правној ствари, суд, односно орган који је донио укинуту одлуку дужан је да без одгађања достави предмет надлежном суду, односно органу.

У образложењу одлуке Уставни суд наводи које је уставно право повријеђено и у чему се састоји повреда.
Суд, односно орган чија је одлука укинута дужан је да донесе нову одлуку при чему је обавезан да поштује правно схватање Уставног суда о повреди Уставом утврђених права и основних слобода подносиоца апелације.

Уставни суд може, на сопствену иницијативу или на захтјев подносиоца захтјева или апеланта, одредити сваку привремену мјеру за коју сматра да је треба донијети у интересу странака или правилног вођења поступка. Захтјев за доношење привремене мјере може да поднесе учесник у поступку пред Уставним судом под условом да је претходно, у складу с могућношћу прописаном законом, тражио одгађање извршења одлука редовних судова или органа управе у поступку који је вођен пред тим судовима, односно органима (чл. 57 и 62 Правила).

Одлуке се отпремају, у правилу, у року од 30 дана од дана доношења.

Све ОДЛУКЕ УСТАВНОГ СУДА се објављују на службеној интернет страници.