Јавни оглас за радно мјесто Стручног сарадника у Канцеларији регистрара

На основу Одлуке о попуњавању радног мјеста стручни сарадник у Канцеларији регистрара у Уставном суду Босне и Херцеговине расписивањем јавног огласа број СУ-06-920/21 од 5. октобра 2021. године, Уставни суд Босне и Херцеговине расписује


ЈАВНИ ОГЛАС
за попуњавање радног мјеста

Стручни сарадник у Канцеларији регистрара у Уставном суду Босне и Херцеговине
1 (један) извршилац на неодређено вријеме

Опис послова: стручни сарадник у Канцеларији регистрара израђује или учествује у изради реферата, елабората, анализа, обавјештења и информација; учествује у раду на обради апелација уз супервизију виших правних савјетника и правних савјетника; обрађује друге поднеске упућене Уставном суду, те обавља друге послове по налогу шефа Одјељења/Одјела и регистрара и директно им је одговоран.

Услови за обављање послова: ВСС, дипломирани правник, положен правосудни испит и познавање рада на рачунару.

При избору кандидата, у случају истог броја бодова, предност има кандидат с активним знањем енглеског или француског језика.

Напомена:
Под високом стручном спремом подразумијева се ВСС-VII степен, односно високо образовање првог, другог или трећег циклуса болоњског система студирања који се вреднује са најмање 240 ECTS бодова.

Детаљне напомене о траженим условима и потребној документацији којом доказујете да испуњавате услове наведене су у прилогу обрасца за пријаву.

Образац за пријаву и потребна документа:

Кандидати који желе да се пријаве на јавни оглас дужни су да доставе попуњен образац за пријаву на оглас, који може да се добије у Писарници Уставног суда радним даном (понедјељак – петак) од 10 до 12 часова, или овдје.  

Кандидати који се пријављују на јавни оглас дужни су да доставе, уз образац за пријаву, доказе о испуњавању услова тражених огласом, а посебно:

  • диплому о завршеном факултету, а у случају да факултет није завршен у Босни и Херцеговини, доказ о нострификацији дипломе,
  • увјерење о положеном правосудном испиту,
  • увјерење о држављанству БиХ чији датум издавања није старији од шест мјесеци.

Сва приложена документа морају да буду оригинали или овјерене фотокопије.

Кандидат који буде изабран дужан је да прије заснивања радног односа достави увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година, које није старије од три мјесеца, те љекарско увјерење да је физички и психички способан за обављање послова наведеног радног мјеста.

Процедура избора:

Кандидати који испуњавају формалне услове из јавног огласа биће позвани на испит знања који спроводи Уставни суд Босне и Херцеговине с циљем провјере способности кандидата за рад у Уставном суду на конкретном радном мјесту на које се пријавио.

Испит знања се састоји од два дијела: писменог и усменог дијела.

Само кандидати који положе писмени дио испита знања биће позвани на интервју.

О датуму, времену и мјесту одржавања испита знања кандидати ће бити накнадно обавијештени.

Рок и мјесто подношења пријава:

Јавни оглас је отворен 8 (осам) дана од дана објављивања на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине, тј. од 19. октобра 2021. године.

Пријаву и тражена документа доставити непосредно у Писарницу Уставног суда Босне и Херцеговине или путем поште на адресу:

Уставни суд Босне и Херцеговине

Пријава на јавни оглас за радно мјесто

Стручни сарадник у Канцеларији регистрара у Уставном суду Босне и Херцеговине

Улица реиса Џемалудина Чаушевића број 6, 71000 Сарајево

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве ће се одбацити.