Јавни оглас за радно мјесто Стручни сарадник - библиотекар

На основу Одлуке о попуњавању радног мјеста стручни сарадник – библиотекар у Уставном суду Босне и Херцеговине расписивањем јавног огласа број СУ-06-1145/19 од 26. децембра 2019. године, Уставни суд Босне и Херцеговине расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за попуњавање радног мјеста

Стручни сарадник – библиотекар у Уставном суду Босне и Херцеговине

1 (један) извршилац на неодређено вријеме

Опис послова: стручни сарадник – библиотекар обавља послове одржавања, унапређења и развоја Библиотеке Уставног суда; води и ажурира регистре публикација и врши њихову стручну обраду (каталогизација и класификација) примјеном јединственог начина обраде заснованог на међународним стандардима (ISBDM, ISBDS); прикупља, води и ажурира периодичну и дневну штампу; прати и омогућава приступ различитим електронским базама података; води регистар корисника и омогућава приступачност библиотечке грађе и информација корисницима; обезбјеђује проток информација и пружа помоћ корисницима при избору и коришћењу библиотечке грађе, информационих помагала и извора; прати издавачку дјелатност у земљи и иностранству; врши одабир и даје приједлог набавке књига и друге библиотечке грађе за потребе Уставног суда и информише кориснике о новој библиотечкој грађи; организује и остварује сарадњу с другим библиотекама и обавља послове међубиблиотечке размјене и посудбе, те обавља друге послове по налогу шефа Одјељења и директно му је одговоран.

Услови за обављање послова: ВСС, филозофски факултет, библиотечки смјер, најмање једна година радног искуства, положен стручни управни испит, познавање рада на рачунару и рада у базама података.

При избору кандидата, у случају истог броја бодова, предност ће имати кандидат са знањем енглеског језика.

Напомена:

Под високом стручном спремом подразумијева се ВСС VII степен, односно високо образовање првог, другог или трећег циклуса болоњског система студирања који се вреднује с најмање 240 ECTS бодова.

Детаљне напомене о траженим условима и потребној документацији којом доказујете да испуњавате услове наведене су у прилогу обрасца за пријаву.

Образац за пријаву и потребни документи:

Кандидати који се желе пријавити на јавни оглас дужни су да доставе попуњен образац за пријаву на оглас, који се може добити у Писарници Уставног суда радним даном (понедјељак–петак) од 10 до 12 часова или овдје.

Кандидати који се пријављују на јавни оглас дужни су да доставе, уз образац за пријаву, доказе о испуњавању услова тражених огласом, а посебно:

  • диплому о завршеном факултету, а у случају да факултет није завршен у Босни и Херцеговини, доказ о нострификацији дипломе,
  • потврду или увјерење о траженом радном искуству који морају да буду прецизни и детаљни тако да из њих може да се утврди да ли кандидат посједује такво искуство,
  • увјерење о положеном стручном управном испиту,
  • увјерење о држављанству БиХ чији датум издавања није старији од шест мјесеци.

Сви приложени документи морају да буду оригинали или овјерене фотокопије.

Кандидати који не испуњавају услов у погледу стручног управног испита могу да се пријаве на јавни оглас. У случају да буду примљени у радни однос, дужни су да у року од шест мјесеци од дана пријема у радни однос испуне тражени услов.

Кандидат који буде изабран дужан је да прије заснивања радног односа достави увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година, које није старије од три мјесеца, те љекарско увјерење да је физички и психички способан за обављање послова наведеног радног мјеста.

Процедура избора:

Кандидати који испуњавају формалне услове из јавног огласа биће позвани на испит знања који спроводи Уставни суд Босне и Херцеговине с циљем провјере способности кандидата за рад у Уставном суду на конкретном радном мјесту на које су се пријавили.

Испит знања се састоји од два дијела: писменог и усменог.

Само кандидати који положе писмени дио испита знања биће позвани на интервју.

О датуму, времену и мјесту одржавања испита знања кандидати ће бити накнадно обавијештени.

Рок и мјесто за подношење пријава:

Јавни оглас је отворен 8 (осам) дана од дана објављивања на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине, тј. од 30. децембра 2019. године.

Пријаву и тражене документе доставити непосредно у Писарницу Уставног суда Босне и Херцеговине или поштом на адресу:

Уставни суд Босне и Херцеговине

Пријава на јавни оглас за радно мјесто

Стручни сарадник – библиотекар у Уставном суду Босне и Херцеговине

Улица реиса Џемалудина Чаушевића број 6, 71000 Сарајево

 

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве биће одбачене.

Подијели