Javni oglas za radno mjesto Stručni suradnik - knjižničar

Na temelju Odluke o popuni radnog mjesta stručni suradnik – knjižničar u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine raspisivanjem javnog oglasa broj SU-06-1145/19 od 26. prosinca 2019. godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunu radnog mjesta

Stručni suradnik – knjižničar u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine

1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

Opis poslova: stručni suradnik – knjižničar obavlja poslove održavanja, unapređenja i razvoja Knjižnice Ustavnog suda; vodi i ažurira registre publikacija i vrši njihovu stručnu obradu (katalogizacija i klasifikacija) primjenom jedinstvenog načina obrade zasnovanog na međunarodnim standardima (ISBDM, ISBDS); prikuplja, vodi i ažurira periodični i dnevni tisak; prati i omogućava pristup različitim elektroničkim bazama podataka; vodi registar korisnika i omogućava pristupačnost knjižnične građe i informacija korisnicima; osigurava protok informacija i pruža pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora; prati nakladničku djelatnost u zemlji i inozemstvu; vrši odabir i daje prijedlog nabave knjiga i druge knjižnične građe za potrebe Ustavnog suda i informira korisnike o novoj knjižničnoj građi; organizira i ostvaruje suradnju s drugim knjižnicama i obavlja poslove međuknjižnične razmjene i posudbe, te obavlja druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja i izravno mu je odgovoran.

Uvjeti za obavljanje poslova: VSS, filozofski fakultet, knjižnični smjer, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računalu i rada u bazama podataka.

Pri izboru kandidata, u slučaju istog broja bodova, prednost će imati kandidat sa znanjem engleskog jezika.

Napomena:

Pod visokom stručnom spremom podrazumijeva se VSS VII stupanj, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova.

Detaljne napomene o traženim uvjetima i potrebnoj dokumentaciji kojom dokazujete da ispunjavate uvjete navedene su u prilogu obrasca za prijavu.

Obrazac za prijavu i potrebni dokumenti:

Kandidati koji se žele prijaviti na javni oglas dužni su dostaviti popunjen obrazac za prijavu na oglas, koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda radnim danom (ponedjeljak–petak) od 10 do 12 sati ili ovdje.

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas dužni su dostaviti, uz obrazac za prijavu, dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih oglasom, a posebno:

  • diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome,
  • potvrdu ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu koji moraju biti precizni i detaljni tako da se iz njih može utvrditi posjeduje li kandidat takvo iskustvo,
  • uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu,
  • uvjerenje o državljanstvu BiH čiji datum izdavanja nije stariji od šest mjeseci.

Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

Kandidati koji ne ispunjavaju uvjet u pogledu stručnog upravnog ispita mogu se prijaviti na javni oglas. U slučaju da budu primljeni u radni odnos, dužni su u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos ispuniti traženi uvjet.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina, koje nije starije od tri mjeseca, te liječničko uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.

Procedura izbora:

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa bit će pozvani na ispit znanja koji provodi Ustavni sud Bosne i Hercegovine s ciljem provjere sposobnosti kandidata za rad u Ustavnom sudu na konkretnom radnom mjestu na koje su se prijavili.

Ispit znanja se sastoji od dva dijela: pismenog i usmenog.

Samo kandidati koji polože pismeni dio ispita znanja bit će pozvani na intervju.

O datumu, vremenu i mjestu održavanja ispita znanja kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Rok i mjesto za podnošenje prijava:

Javni oglas je otvoren 8 (osam) dana od dana objave na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, tj. od 30. prosinca 2019. godine.

Prijavu i tražene dokumente dostaviti neposredno u Pisarnicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ili poštom na adresu:

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Prijava na javni oglas za radno mjesto

Stručni suradnik – knjižničar u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine

Ulica reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71000 Sarajevo

 

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave bit će odbačene.
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.