Јавни оглас за радно мјесто референта за доставу поште

На основу Одлуке о попуњавању радног мјеста референт за достављање поште у Уставном суду Босне и Херцеговине, расписивањем јавног огласа број СУ-06-1214/18 од 11. децембра 2018. године, Уставни суд Босне и Херцеговине расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за попуњавање радног мјеста

 

референт за достављање поште у Уставном суду Босне и Херцеговине,

 1 (један) извршилац на неодређено вријеме

 

Опис послова: референт за достављање поште врши послове непосредног унутрашњег и вањског достављања поште и других материјала; обавља и друге послове из дјелокруга Писарнице по налогу шефа Писарнице и директно му је одговоран.

Услови за обављање послова: ССС IV степен, најмање једна година радног искуства на истим или сличним пословима и познавање рада на рачунару.

Напомена:     

            Детаљне напомене о траженим условима и потребној документацији којом се доказује испуњење услова наведене су у прилогу обрасца за пријаву.

 

Образац за пријаву и потребни документи:

 

Кандидати који се желе пријавити на јавни оглас дужни су да доставе попуњен образац за пријаву на оглас, који се може добити у Писарници Уставног суда радним даном (понедјељак–петак) од 10 до 12 часова или овдје.

 

Кандидати који се пријављују на јавни оглас дужни су да доставе, уз образац за пријаву, доказе о испуњавању услова тражених огласом, а посебно:

 

  • свједоџбу о завршеној школи, а у случају да школа није завршена у Босни и Херцеговини доказ о нострификацији свједоџбе;
  • потврду или увјерење о траженом радном искуству на истим или сличним пословима који морају бити прецизни и детаљни тако да се из њих може утврдити да кандидат посједује тражено радно искуство;
  • увјерење о држављанству БиХ чији датум издавања није старији од шест мјесеци.

 

Сви приложени документи морају бити оригинали или овјерене фотокопије.

 

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа да достави увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година, које није старије од три мјесеца, те љекарско увјерење да је физички и психички способан за обављање послова наведеног радног мјеста.

 

Процедура избора:

 

Кандидати који испуњавају формалне услове из јавног огласа биће позвани на испит знања који спроводи Уставни суд Босне и Херцеговине с циљем провјере способности кандидата за рад у Уставном суду на конкретном радном мјесту на које се пријавио.

 

Испит знања се састоји од усменог дијела (интервјуа).

 

О датуму, времену и мјесту одржавања испита знања кандидати ће бити накнадно обавијештени.

 

Рок и мјесто подношења пријава:

 

Јавни оглас отворен је 8 (осам) дана од дана објављивања на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине, тј. од 12. децембра 2018. године.

 

Пријаву и тражене документе доставити непосредно у Писарницу Уставног суда Босне и Херцеговине или поштом на адресу:

 

Уставни суд Босне и Херцеговине

Пријава на јавни оглас за радно мјесто

референт за достављање поште у Уставном суду Босне и Херцеговине

Улица реиса Џемалудина Чаушевића број 6, 71000 Сарајево

 

 

                 Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве ће се одбацити.

 

 

Подијели