Јавни оглас за пријем у радни однос помоћника шефа Одјела за финансијске послове

На основу Одлуке о попуњавању радног мјеста помоћник шефa Одјела за финансијске послове у Секретаријату Уставног суда Босне и Херцеговине, расписивањем јавног огласа број П2-1-700/16 од 5. decembra 2016. године

 

 

УСТАВНИ СУД БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

објављује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

 

Помоћник шефа Одјела за финансијске послове

-          један (1) извршилац на неодређено вријеме

 

Помоћник шефа Одјела за финансијске послове припрема податке и помаже шефу Одјела око израде приједлога средњорочног и годишњег буџета; учествује у успостављању и контроли успостављених интерних процедура и контрола;  израђује динамике трошења буџетских средстава; прати и анализира све врсте трошкова; предлаже мјере за рационалније трошење буџетских средстава; иницира и даје приједлоге у вези с преструктурирањем средстава; припрема преглед извршења расхода на седмичној, мјесечној, тромјесечној и годишњој основи; припрема кварталне и годишње финансијске извјештаје; одобрава финансијске трансакције кроз информациони систем финансијског управљања у одсуству шефа Одјела; учествује у обрачуну плата и накнада запосленика; прати законске и друге прописе из дјелокруга свог рада; учествује у изради плана набавки и другим пословима везаним за процедуре јавних набавки роба, услуга и радова; учествује у активностима израде стратешких докумената Уставног суда и стара се да се средства потребна за реализацију стратешких мјера и активности предвиде у финансијским плановима Уставног суда; учествује у пословима координације у вези с успостављањем, одржавањем и редовним ажурирањем система финансијског управљања и контроле; замјењује шефа Одјела у случају његовог одсуства или спријечености; обавља и друге послове по налогу шефа Одјела и помоћника генералног секретара и директно им је одговоран.

 

Услови за обављање послова: ВСС, економски факултет, најмање двије године радног искуства на истим или сличним пословима, положен стручни управни испит и одлично познавање рада на рачунару. Предност има кандидат с познавањем рада у посебним рачуноводственим програмима.

 

Напомена:

Под високом стручном спремом подразумијева се ВСС - VII степен, односно високо образовање првог, другог или трећег циклуса Болоњског система студирања који се вреднује с најмање 240 ECTS бодова.

Под радним искуством подразумијева се радно искуство стечено на истим или сличним пословима послије стицања школске спреме утврђене за конкретно радно мјесто.

 

Потребна документа:

 

Кандидати који желе да се пријаве на јавни оглас дужни су да доставе попуњен образац за пријаву на оглас који се може добити у Писарници Уставног суда радним даном (понедјељак – петак) у периоду од 10 до 12 часова или овдје.

 

Кандидати који се пријављују на јавни оглас дужни су уз образац за пријаву доставити доказе о испуњавању услова тражених огласом, а посебно:

 

  • Диплому о завршеном факултету, а у случају да факултет није завршен у Босни и Херцеговини, доказ о нострификацији дипломе.
  • Потврду или увјерење о траженом радном искуству на истим или сличним пословима који морају да буду прецизни и детаљни тако да се из њих може утврдити да кандидат посједује тражено радно искуство.
  • Увјерење о положеном стручном управном испиту.
  • Увјерење о држављанству чији датум издавања није старији од шест мјесеци.

 

Сва приложена документа морају да буду оригинали или овјерене фотокопије.

 

Кандидат који буде изабран дужан је да прије заснивања радног односа достави увјерење да се против њега не води кривични поступак, не старије од три мјесеца.

 

Процедура избора:

 

Кандидати који испуњавају формалне услове из јавног огласа биће позвани на стручни испит који спроводи Уставни суд БиХ, који има циљ провјеру способности кандидата за рад у Уставном суду на радном мјесту на које се кандидат пријавио.

 

Стручни испит се састоји од два дијела: писменог (тестирање) и усменог (интервју).

 

Само кандидати који положе писмени дио стручног испита биће позвани на интервју.

О датуму, времену и мјесту одржавања стручног испита кандидати ће бити накнадно обавијештени.

 

Рок и мјесто подношења пријава:

 

Јавни оглас отворен је 8 (осам) дана од дана објављивања у дневним новинама „Ослобођење“.

Пријаву и тражена документа треба доставити на адресу:

 

Уставни суд Босне и Херцеговине

„Пријава на јавни оглас за помоћника шефа Одјела за финансијске послове

у Секретаријату Уставног суда БиХ
Реиса Џемалудина Чаушевића број 6, 71000 Сарајево

 

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узети у разматрање.

 

Подијели