Јавни оглас за попуњавање радног мјеста водитеља Писарнице - 28.6.2016.

На основу Одлуке о попуњавању радног мјеста водитеља Писарнице у Секретаријату Уставног суда Босне и Херцеговине јавном конкуренцијом, расписивањем јавног огласа Број: П2-1-280/16 од 21. јуна 2016. године

УСТАВНИ СУД БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос водитеља Писарнице у Секретаријату Уставног суда Босне и Херцеговине

Водитељ Писарнице један (1) извршитељ на неодређено вријеме

Опис послова и радних задатака:

Организира рад Писарнице и одговоран је за уредно и правовремено вођење уписника, помоћних књига и других евиденција о предметима; врши пријем поште и просљеђује је генералном секретару на сигнирање; врши пријем странака; одговоран је за правовремено отпремање одлука на објављивање у службена гласила и контролира правовременост њиховог објављивања у службеним гласилима о чему води евиденције и сачињава периодичне извјештаје; даје налоге оператеру за унос података, уписничару, да изврши унос у уписнике и помоћне књиге, базу података и базу докумената; даје предмет у рад према прописаној процедури; одговоран је за правовремено достављање; издаје дневне, периодичне и годишње извјештаје о примљеним предметима и кретању предмета и статистичке извјештаје о предметима; рукује печатима и штамбиљима и одговоран је за евиденцију о њима; обавља и друге послове по налогу помоћника генералног секретара и шефа ЦЕДИП-а и директно им је одговоран.

Увјети за обављање посла:

- ВСС, дипломирани правник, најмање једна година радног искуства на истим или сличним пословима, положен стручни управни испит и обученост за рад на рачунару и на базама података.

Предност ће имати кандидат са познавањем енглеског језика.

Потребни документи:

Кандидати који се желе пријавити на јавни оглас дужни су доставити попуњен образац за пријаву на оглас који се може добити у Писарници Уставног суда радним даном (понедјељак – петак) у периоду од 10 до 12 сати или овдје.

Кандидати који се пријављују на јавни оглас дужни су уз образац за пријаву доставити доказе о испуњавању увјета тражених огласом, а посебно:

  • Диплому о завршеном факултету, а у случају да факултет није завршен у Босни и Херцеговини, доказ о нострификацији дипломе.
  • Потврду или увјерење о траженом радном искуству на правним пословима који морају бити прецизни и детаљни тако да се из њих може утврдити да кандидат посједује тражено радно искуство. Радно искуство рачуна се од датума стицања школске спреме тражене овим огласом.
  • Увјерење о положеном стручном управном испиту.
  • Увјерење о држављанству чији датум издавања није старији од шест мјесеци.

Сви приложени документи морају бити оригинали или овјерене фотокопије.

Кандидати који не испуњавају увјет у погледу стручног управног испита могу се пријавити на наведени јавни оглас. У случају да буду примљени у радни однос дужни су у року од 6 мјесеци од дана распоређивања на наведене послове, испунити тражени увјет.

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити увјерење да се против њега не води кривични поступак, не старије од три мјесеца.

Процедура избора:

Кандидати који испуњавају формалне увјете из јавног огласа бит ће позвани на стручни испит, који има за циљ провјеру способности кандидата да ради у Уставном суду.

Стручни испит се састоји од два дијела: писменог (тестирање) и усменог (интервју).

Само кандидати који положе писмени дио стручног испита бит ће позвани на интервју

О датуму, времену и мјесту одржавања стручног испита кандидати ће бити накнадно обавијештени.

Рок и мјесто подношења пријава:

Јавни оглас отворен је 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу „Ослобођење“.

Пријаву и тражене документе треба доставити на адресу:

Уставни суд Босне и Херцеговине

„Пријава на јавни оглас за водитеља Писарнице

у Секретаријату Уставног суда БиХ

Реиса Џемалудина Чаушевића број 6, 71000 Сарајево

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће бити узете у разматрање.

Објављено у дневним новинама „Ослобођење“ дана 28. 6. 2016. године.

Подијели