Javni oglas - Šef Centra za evidenciju, dokumentaciju, informacije i publikacije

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnog mjesta u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
1. šefa Centra za evidenciju, dokumentaciju, informacije i publikacije - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme Opis poslova Odgovoran je za rad i organizaciju rada Centra za evidenciju, dokumentaciju, informacije i publikacije (u daljnjem tekstu: CEDIP); koordinira rad odjela CEDIP-a sa drugim odjelima; učestvuje u obradi, analizi i davanju podatka o ustavno-sudskoj praksi Ustavnog suda, drugih ustavnih sudova i Evropskog suda za ljudska prava; učestvuje u pripremi predmeta sa ustavno-sudskom praksom i relevantnim propisima; vrši odabir članaka i drugih materijala od značaja za rad Ustavnog suda; učestvuje u pripremi periodičnih informacija o ustavno-sudskoj praksi ustavnih sudova i Evropskog suda za ljudska prava, članaka i drugih materijala od značaja za rad Ustavnog suda; organizuje i ostvaruje saradnju s ustavno-sudskim i drugim dokumentacijskim i informacijskim službama i bibliotekama, organizuje i nadzire rad Pisarnice, nadzire funkcionisanje informacijskog sistema, intraneta i web stranice Ustavnog suda i brine za publikacije Ustavnog suda, obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika generalnog sekretara i direktno mu je odgovoran. Uslovi za obavljanje poslova: - VSS, završen pravni fakultet, najmanje 3 godine radnog iskustva na pravnim poslovima, ili završen drugi fakultet društvenog smjera uz posebnu specijalizaciju iz oblasti ljudskih prava, položen stručni upravni ispit, obučenost u radu sa informacijskim tehnologijama i aktivno znanje engleskog jezika. Prednost će imati kandidat sa poznavanjem francuskog ili njemačkog jezika. Pri izboru kandidata posebno će se uzeti u obzir osposobljenost za samostalni studijski i stručno-analitički rad na poslovima iz oblasti ustavno-pravnog sistema i zaštite ljudskih prava. Potrebna dokumenata: Kandidati koji se žele prijaviti na oglas dužni su dostaviti popunjen obrazac za prijavu na oglas koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda, radnim danom (ponedjeljak-petak), u periodu od 10:00 do 12:00 sati ili ovdje. Kandidat je također dužan priložiti dokaze o ispunjavanju uslova, koji moraju biti originali ili ovjerene kopije, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca). Napomena: 1. Radno iskustvo se računa od dana sticanja stručne spreme potrebne za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta. 2. Kandidati koji ne ispunjavaju uslov u pogledu položenog stručnog upravnog ispita mogu se prijaviti na navedeni javni oglas. U slučaju da budu primljeni u radni odnos dužni su da u roku od 6 mjeseci od dana raspoređivanja na navedene poslove, ispune traženi uslov. 3. Kandidati koji se prijave i ispunjavaju uslove iz javnog oglasa, u cilju provjere sposobnosti za rad u Ustavnom sudu na konkretnom radnom mjestu, obavezni su polagati stručni ispit koji se sastoji od pismenog dijela (test) i usmenog dijela - intervjua. Samo oni kandidati koji na testu ostvare potreban broj bodova bit će pozvani na usmeni dio ispita – intervju. Testiranje kandidata će provoditi Ustavni sud. O datumu, vremenu, mjestu i načinu održavanja usmenog dijela ispita, kandidati će biti naknadno obaviješteni. Rok i mjesto podnošenja prijava: Javni oglas ostaje otovren 8 dana od dana objave u dnevnom listu «Oslobođenje». Prijavu i tražena dokumenta treba dostaviti na adresu:
Ustavni sud Bosne i Hercegovine «Prijava na javni oglas za radno mjesto šefa Centra za evidenciju, dokumentaciju, informacije i publikacije u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine» Ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71 000 Sarajevo
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Подијели