Јавни оглас ѕа радно мјесто Помоћник генералног секретара

На основу Одлуке о попуњавању радног мјеста помоћник генералног секретара Уставног суда Босне и Херцеговине расписивањем јавног огласа број СУ-06-888/19 од 10. септембра 2019. године, Уставни суд Босне и Херцеговине расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за попуњавање радног мјеста

Помоћник генералног секретара у Уставном суду Босне и Херцеговине, један (1) извршилац на неодређено вријеме

Опис послова: помоћник генералног секретара је одговоран за функционисање Канцеларије за опште послове Секретаријата и њених организационих јединица у складу с потребама Уставног суда; брине се да се послови обављају квалитетно, уредно и благовремено; координира радом организационих јединица; води рачуна о стручном усавршавању запослених у Канцеларији; врши оперативни распоред послова по организационим јединицама и извршиоцима; даје упутства за обављање послова из надлежности организационих јединица; по потреби одржава радне састанке са шефовима организационих јединица; одговоран је за квалитетно и правовремено извршавање одлука и закључака Уставног суда из свог дјелокруга рада; учествује у изради општих аката, појединачних аката и других материјала за потребе Уставног суда; прати извршење буџетских средстава Уставног суда; учествује у изради стратешких докумената, годишњих планова рада и извјештаја о раду Уставног суда; учествује у припреми буџета, годишњег финансијског извјештаја Уставног суда, анализа и информација из области финансијско-материјалног пословања Уставног суда; координира и прати извршење послова у вези са стварањем и измиривањем финансијских обавеза у складу с прописаним процедурама за стварање обавеза; координира и прати трошење донаторских средстава сходно њиховој намјени, ограничењима и прописаним процедурама; сарађује с другим институцијама и њиховим службама у оквиру послова из свог дјелокруга; одговоран је за обављање других послова одређених актима Уставног суда и налозима предсједника Уставног суда и генералног секретара и директно им је одговоран.

Услови за обављање послова: ВСС, дипломирани правник, најмање пет година радног искуства на истим или сличним пословима, положен стручни управни испит, искуство у организовању и руковођењу, познавање рада на рачунару и активно знање енглеског језика.

При избору кандидата, у случају истог броја бодова, предност има кандидат с познавањем француског језика или другог страног језика.

При избору кандидата узимаће се у обзир оспособљеност за самосталан студијски и стручно-аналитички рад на правним пословима.

Напомена:

Под високом стручном спремом подразумијева се ВСС - VII степен, односно високо образовање првог, другог или трећег циклуса болоњског система студирања који се вреднује с најмање 240 ECTS бодова.

Под радним искуством подразумијева се радно искуство стечено на истим или сличним пословима послије стицања школске спреме утврђене за конкретно радно мјесто.

Детаљне напомене о траженим условима и потребној документацији којом се доказује испуњавање услова огласа наведене су у прилогу обрасца за пријаву.

Образац за пријаву и потребни документи:

Кандидати који се желе пријавити на јавни оглас дужни су доставити попуњен образац за пријаву на оглас, који се може добити у Писарници Уставног суда радним даном (понедјељак–петак) од 10 до 12 часова или овдје.

Кандидати који се пријављују на јавни оглас дужни су доставити, уз образац за пријаву, доказе о испуњавању услова тражених огласом, а посебно:

  • диплому о завршеном факултету, а у случају да факултет није завршен у Босни и Херцеговини, доказ о нострификацији дипломе;
  • потврду или увјерење о траженом радном искуству на истим или сличним пословима који морају бити прецизни и детаљни тако да се из њих може утврдити да кандидат посједује тражено радно искуство;
  • увјерење о положеном стручном управном испиту;
  • увјерење о држављанству БиХ, чији датум издавања није старији од шест мјесеци.

Сви приложени документи морају бити оригинали или овјерене фотокопије.

Кандидат који буде изабран дужан је да прије заснивања радног односа достави увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година, које није старије од три мјесеца, те љекарско увјерење да је физички и психички способан за обављање послова наведеног радног мјеста.

Процедура избора:

Кандидати који испуњавају формалне услове из јавног огласа биће позвани на испит знања који спроводи Уставни суд Босне и Херцеговине с циљем провјере способности кандидата за рад у Уставном суду на конкретном радном мјесту на које се пријавио.

Испит знања се састоји од два дијела: писменог и усменог.

Само кандидати који положе писмени дио испита знања биће позвани на интервју.

О датуму, времену и мјесту одржавања испита знања кандидати ће бити накнадно обавијештени.

Рок и мјесто подношења пријава:

Јавни оглас отворен је 15 (петнаест) дана од дана објављивања на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине, тј. од 16. септембра 2019. године.

Пријаву и тражене документе доставити непосредно у Писарницу Уставног суда Босне и Херцеговине или поштом на адресу:

Уставни суд Босне и Херцеговине

Пријава на јавни оглас за радно мјесто помоћник генералног секретара

Уставног суда Босне и Херцеговине

Улица реиса Џемалудина Чаушевића број 6, 71 000 Сарајево

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве ће се одбацити.

Подијели