Javni oglas - 4. 6. 2008.

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnih mjesta u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
1. registrar u Sekretarijatu Ustavnog suda BiH 1 izvršilac 2. pravni savjetnik sudije Ustavnog suda BiH 1 izvršilac Opis poslova i radnih zadataka za poziciju broj 1. – registrar u Ustavnom sudu BiH: Registrar je odgovoran za funkcionisanje Ureda u skladu sa potrebama Ustavnog suda; brine se da poslovi Ureda budu obavljeni uredno i pravodobno i koordinira rad odjela; zamjenjuje, u odsustvu, generalnog sekretara; vrši raspored predmeta po odjelima, raspored predmeta višim pravnim savjetnicima Suda, pravnim savjetnicima Suda i stručnim saradnicima; odgovoran je za pravodobnu obradu predmeta i dostavljanje odluka i rješenja Ustavnog suda i njihovo objavljivanje; kontroliše kvalitetu nacrta odluka i rješenja i sudjeluje u izradi nacrta odluka i rješenja za sudije/Sud; prisustvuje raspravama i sjednicama Ustavnog suda i ima pravo davati mišljenje i prijedloge o predmetima o kojima se raspravlja; najmanje jednom sedmično održava radne sastanke sa višim pravnim savjenticima, pravnim savjetnicima, stručnim saradnicima i šefom Jezičkog odjela, s ciljem pravodobne pripreme predmeta; odgovoran je za izvršenje odluka i zaključaka Ustavnog suda iz svog djelokruga rada; odgovoran je za obavljanje i drugih poslova određenih aktima Ustavnog suda i nalozima predsjednika Ustavnog suda i gereralnog sekretara i izravno im je odgovoran. Registrar određuje normu višim pravnim savjetnicima sudija, pravnim savjetnicima sudija i stručnim saradnicima; prati ispunjenje norme, kao i rad drugih uposlenih u Uredu, ocjenjuje njihov rad, o čemu podnosi izvještaj generalnom sekretaru sa prijedlogom ocjene. Opis poslova i radnih zadataka za poziciju broj 2. – pravni savjetnik sudije Ustavnog suda BiH: Pravni savjetnik sudije Ustavnog suda BiH obrađuje zahtjeve o pokretanju postupka i druge podneske i o njima izrađuje referate, elaborate, analize, obavještenja i informacije za potrebe Ustavnog suda; vrši stručne poslove koji se odnose na pripremanje i održavanje javne rasprave i izradu nacrta odluka i rješenja; vodi bilješke na raspravama i sjednicama Ustavnog suda kojima prisustvuje kada se o predmetu odlučuje i formulira zaključke i primjedbe iznesene na sjednici Ustavnog suda, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjela i registrara i direktno im je odgovoran. Uslovi za obavljanje poslova za poziciju broj 1.: - VSS, diplomirani pravnik, najmanje 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen pravosudni ispit, iskustvo u organiziranju i rukovođenju, obučenost za rad na računaru. Pri izboru kandidata u obzir će se uzimati osposobljenost za samostalni studijski i stručno-analitički rad na poslovima iz oblasti ustavno-pravnog sistema i zaštite ljudskih prava. Aktivno poznanje engleskog i drugih jezika predstavljat će prednost. Uslovi za obavljanje poslova za poziciju broj 2.: - VSS, diplomirani pravnik, najmanje 5 godina radnog iskustva na pravnim poslovima, položen pravosudni ispit i poznavanje rada na računaru. Pri izboru kandidata uzimat će se u obzir osposobljenost za samostalan studijski i stručno-analitički rad na poslovima iz oblasti ustavno-pravnog sistema i zaštite ljudskih prava. Pri izboru kandidata prednost kod istog broja bodova ima kandidat s aktivnim znanjem engleskog ili francuskog jezika. Napomena: Stručni ispit je dio javne konkurencije koju provodi Sud. Cilj stručnog ispita je provjera sposobnosti kandidata za rad u Sudu na konkretnom radnom mjestu na koje se kandidat prijavio. Stručni ispit se sastoji iz dva dijela: pismenog (testiranje) i usmenog (intervju). Samo oni kandidati koji uspješno polože pismeni dio stručnog ispita bit će pozvani na intervju. O datumu, vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita kandidati će biti naknadno obaviješteni. Potrebna dokumenata: Kandidati koji se žele prijaviti na oglas dužni su dostaviti popunjen obrazac za prijavu koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda, radnim danom (ponedjeljak-petak), u periodu od 10:00 do 12:00 sati ili ovdje. Za pozicije br. 1. i 2.: Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su, uz prijavu dostaviti dokaze da ispunjavaju uslove tražene oglasom, i to original ili ovjerenu fotokopiju: diplome o završenom Pravnom fakultetu, dokaz o radnom iskustvu, uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca). Napomena: Dokaz o radnom iskustvu za radna mjesta iz pozicije broj 1. i 2., računa se od datuma sticanja diplome Pravnog fakulteta. Rok i mjesto podnošenja prijava: Javni oglas je otvoren 30 dana od dana objave u «Službenom glasniku Bosne i Hercegovine». Prijavu i tražena dokumenta treba dostaviti na adresu:
Ustavni sud Bosne i Hercegovine «Prijava na javni oglas za radno mjesto (naznačiti radno mjesto na koje se prijavljuje) u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine» Ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71 000 Sarajevo
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Подијели