144. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас одржао редовну, 144. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд издваја:

АП 3775/20 – у којој је Уставни суд закључио да постоји повреда принципа правне сигурности као једног од основних видова владавине права у оквиру права на правично суђење у ситуацији када је Врховни суд Федерације БиХ заузео другачији став у оспореној одлуци у погледу допуштености ревизије у односу на претходну ревизиону одлуку, а да није дао разумно образложење зашто одступа од свог претходног става и ставова Уставног суда из Одлуке број АП 2145/18.

АП 4483/20 – у којој је Уставни суд закључио да постоји кршење права на правично суђење када апелант није био обавијештен о сједници жалбеног вијећа, иако је то прописано одредбом члана 319 став 1 Закона о кривичном поступку ФБиХ, те иако је апелант у жалби изричито захтијевао да буде обавијештен како би присуствовао сједници другостепеног вијећа које је одлучило о његовој жалби.

АП 61/22 – у којој је Уставни суд закључио да постоји повреда права на личну слободу и безбједност због тога што Окружни суд у Бањалуци, противно стандардима из члана 5 став 4 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода и домаћег законодавства, није брзо и без одлагања апелантовом браниоцу доставио рјешење којим је апеланту продужен притвор, него је то учинио тек шести дан по доношењу предметног рјешења.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.