127. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас електронским путем одржао редовну, 127. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд ради илустрације издваја:

АП 542/21 – у којој је Уставни суд закључио да није повријеђено апеланткињино право из члана I/2 Устава БиХ и члана 1 Протокола број 12 уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода (Европска конвенција) у вези с пасивним бирачким правом из члана 1.5 став 2 и члана 13.7 Изборног закона у вези са чланом 4.4 Изборног закона Босне и Херцеговине (Изборни закон) када је апеланткињи било омогућено да се, у складу са чланом 4.4 Изборног закона, пријави да учествује на изборима за начелника Општине Сребреница и Скупштину општине Сребреница, при чему се у погледу рокова и начина гласања водило рачуна и о изузетно отежаном или прекинутом поштанском саобраћају узрокованом епидемијом вируса COVID-19, те када је апеланткињи омогућена заштита изборног права путем Изборне комисије и Апелационог одјељења Суда БиХ, сходно члану 6.1 Изборног закона.

АП 4331/19 – у којој је Уставни суд закључио да постоји повреда права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције када у кривичном поступку посматраном у цјелини није отклоњена сумња о постојању одређених одлучних чињеница јер није извршена одговарајућа анализа и оцјена свих изведених доказа њиховим довођењем у узајамну логичну везу и када је дужина цјелокупног кривичног поступка који се водио против апеланта у периоду од 14 година била претјерана због честог укидања и враћања на поновни поступак, те да стога није задовољен принцип права на суђење у „разумном року“ као једног од елемената права на правично суђење.

АП 3248/19 – у којој је Уставни суд закључио да нема кршења права на дом из члана II/3ф) Устава Босне и Херцеговине и члана 8 Европске конвенције јер су апеланти закључењем уговора о заснивању заложног права на предмету извршења добровољно прихватили да њихов дом, тј. њихова непокретност (стан), који су искористили као осигурање за кредит, буде продат у извршном поступку у случају неизмирења дуга по основу дугорочног кредита у уговореном року, због чега је мијешање у ово право било пропорционално циљу, а то је намирење тражиоца извршења, те нужно у демократском друштву.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.