121. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас електронским путем одржао редовну, 121. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд ради илустрације издваја:

АП 618/19 – у којој је Уставни суд, између осталог, закључио да оспореном пресудом није дошло до кршења апелантовог права из члана II/3ф) Устава Босне и Херцеговине и члана 8 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (Европска конвенција) јер је Окружни суд у Бањалуци, балансирајући између права апеланта као политичара на углед из члана 8 Европске конвенције и права туженог као медијске куће на слободу изражавања из члана 10 Европске конвенције, у околностима конкретног случаја постигао разумну равнотежу између наведених конкурентских права.

АП 1358/19 – у којој је Уставни суд закључио да је оспореним одлукама повријеђено апеланткињино право на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине јер су редовни судови приликом одлучивања о апеланткињином тужбеном захтјеву и противтужбеном захтјеву тужене произвољно цијенили постојање важних материјалноправних аспеката одлучних за доношење одлуке у конкретној правној ствари, те када су, закључујући да апеланткињи као насљедници иза носиоца станарског права на спорном стану припада право на откуп стана, примијенили одредбе Закона о продаји станова Федерације БиХ које нису биле на правној снази у тренутку подношења захтјева за откуп, односно смрти предника тужене.

АП 4565/19 – у којој је Уставни суд закључио да је дошло до повреде апелантовог права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 Европске конвенције у ситуацији када су редовни судови тужиоцу досудили накнаду штете према цијенама у Швајцарској, а околности конкретног случаја не указују да је то било неопходно или оправдано, односно да је отклањање штетних посљедица предметне саобраћајне незгоде и успостављање стања које је било прије настанка штете, у смислу одредбе члана 185 Закона о облигационим односима (ЗОО), било немогуће извршити у Босни и Херцеговини у складу с релевантним начелима ЗОО-а.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.