120. сједница Великог вијећа

120. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас електронским путем одржао редовну, 120. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд ради илустрације издваја:

АП 3683/20 – у којој је Уставни суд закључио да мијешање у основна људска права и слободе гарантоване Уставом Босне и Херцеговине и Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода (Европска конвенција), у конкретном случају права на приватни живот и на слободу кретања, које је извршено наредбама уских сегмената извршне власти о обавезном ношењу заштитних маски и о ограничењу кретања, у конкретном случају кризних штабова министарстава здравства, када је изостало активно учешће у доношењу и преиспитивању наређених мјера од стране највиших органа законодавне и извршне власти, представља кршење наведених људских права и слобода.

АП 3357/20 – у којој је Уставни суд закључио да постоји повреда права на приватни и породични живот, дом и преписку из члана II/3ф) Устава Босне и Херцеговине и члана 8 Европске конвенције када је мијешање у наведено право „незаконито“, односно када суд није у законом прописаном року од три дана одлучио о жалби изјављеној на првостепено рјешење, већ након 15 дана од истека рока прописаног одредбама члана 140б став (7) Закона о кривичном поступку Федерације БиХ. Такође, Уставни суд закључује да је, због таквог поступања Општинског суда у Сарајеву, дошло и до повреде права на дјелотворан правни лијек из члана 13 Европске конвенције будући да жалба апеланата у конкретном случају није била „дјелотворна“ у смислу спречавања наводне повреде њиховог права из члана II/3ф) Устава Босне и Херцеговине и члана 8 Европске конвенције и трајања те повреде.

АП 2834/19 – у којој је Уставни суд закључио да је дошло до повреде апелантовог права на суђење у разумном року као једног од елемената права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције у ситуацији када је предметни извршни поступак, који је по закону хитне природе, трајао осам година и шест мјесеци, којој дужини трајања је у одлучујућој мјери допринијело неажурно поступање Општинског суда у Сарајеву који је након доношења рјешења о извршењу имао период пасивности у раду у трајању од четири године и шест мјесеци, а за који период пасивности суд није дао никакво оправдање.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.