106. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас електронским путем одржао редовну, 106. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд, ради илустрације, издваја:

АП 1217/20 – у којој је Уставни суд закључио да је оспореним наредбама Федералног штаба Цивилне заштите број 12-40-6-148-34/20 од 20. марта 2020. године и број 12-40-6-34-1/20 од 27. марта 2020. године (којим је наређена забрана кретања лицима млађим од 18 година и старијим од 65 година на подручју Федерације Босне и Херцеговине) прекршено право на слободу кретања из члана II/3м) Устава Босне и Херцеговине и члана 2 Протокола број 4 уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода (Европска конвенција) у односу на апеланте и сва остала лица у релевантно истој чињеничној и правној ситуацији. Наложено је Влади Федерације Босне и Херцеговине и Федералном штабу Цивилне заштите да, у року од пет дана од дана пријема ове одлуке, ускладе Наредбу Федералног штаба Цивилне заштите од 27. марта 2020. године са стандардима из члана II/3м) Устава Босне и Херцеговине и члана 2 Протокола број 4 уз Европску конвенцију. Даље је наложено Влади ФБиХ и Федералном штабу Цивилне заштите да у наредном року од три дана обавијесте Уставни суд о спровођењу налога из ове одлуке. Апелације су одбијене у дијелу захтјева да се укине Наредба Федералног штаба Цивилне заштите од 27. марта 2020. године. Према мишљењу Уставног суда, оспорене мјере не испуњавају захтјев „пропорционалности“ из члана 2 Протокола број 4 уз Европску конвенцију, зато што се из оспорених наредби не види на чему су засноване процјене Федералног штаба Цивилне заштите да спорне групе на које се мјере односе носе већи ризик да ће се заразити или пренијети заразу Covidom 19. Даље, нису разматране могућности увођења блажих мјера ако такав ризик оправдано постоји, нису стриктно временски ограничене, нити је утврђена обавеза њиховог редовног преиспитивања како би се обезбиједило да трају само онолико колико је то „неопходно“ у смислу члана 2 Протокола број 4 уз Европску конвенцију, односно да се ублаже или укину чим ситуација то дозволи. Ова одлука је објављена на интернет-страници Уставног суда БиХ. (link)

АП 1634/18 - у којој је Уставни суд закључио да постоји повреда апеланткињиног права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције када је редовни суд у оспореној одлуци арбитрарно тумачио релевантне одредбе Закона о земљишним књигама Републике Српске и закључио да, у погледу апеланткињиног захтјева за упис промјене права својине у земљишнокњижним улошцима бр. 406 и 391 к.о. СП Орашје-Подручна јединица Добој, не постоји идентичност података из земљишне књиге и захтјева који је апеланткиња поднијела органу управе. Такође, прекршено је апеланткињино право на равноправност странака пред судом када апеланткиња није имала једнак процесноправни третман са умјешачем у поступку, будући да као супротна страна није била обавијештена о његовом учешћу.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернетској страници Уставног суда Босне и Херцеговине.

Подијели