Uputstvo za pretragu

Baza Ustavnoga suda sadrži sve odluke, rješenja, zaključke i izdvojena mišljenja (u daljnjem tekstu: odluke) donesene u razdoblju od 1996. godine do danas. Korisnicima je omogućeno pretraživati bazu odluka prema različitim kriterijima. Prostim načinom pretrage, tj. upisom kriterija za pretragu u polje „Pretraga po sadržaju odluke“, omogućena je pretraga prema broju predmeta i prema riječima sadržanim u tekstu odluke.

Ukoliko vam je poznat broj odluke Ustavnoga suda koju tražite, dostatno je da upišete taj broj u polje „Broj predmeta“ pri čemu morate samo voditi računa da broj upišete na način kako se traži, npr. AP-5/10 ili npr. U-1/11.

Ukoliko vam je poznato ime apelanta/ice ili podnositelja/ice zahtjeva, dostatno je upisati ime (npr. Niko Nikić) u polje „Podnositelj apelacije/zahtjeva“. U slučaju kada je apelant/ica ili podnositelj/ica zahtjeva bio/la protiv objavljivanja svog imena u toku postupka pred Ustavnim sudom, pretraga neće dati rezultate jer su umjesto imena korišteni inicijali.

Pretragu je moguće uraditi i prema osporenom aktu koji se unosi u istoimeno polje „Osporeni akt“ (npr. Rješenje Općinskoga suda u Mostaru broj 58 0 P 016040 11-I od 7. srpnja 2015. godine). U ovome dijelu mogu se unositi i parcijalni dijelovi naziva osporenog akta ili samo naziv suda pri čemu će biti mnogo više rezultata. Ukoliko u ovo polje unesete samo dio naziva osporenoga akta, npr. „Rješenje Općinskoga suda u Mostaru“, kao rezultat će se pojaviti lista odluka na kojoj su osporena rješenja ovoga suda, ili ako unesete samo naziv suda, pojavit će se sve odluke/presude/rješenja itd. odabranoga suda.

Polje „Vrsta predmeta“ omogućava vam da odaberete jedan od dva tipa predmeta Ustavnoga suda („AP“ i „U“). Ukoliko tražite odluke iz apelacijske nadležnosti, nadležnost iz članka VI/3.(b), u vrsti predmeta odabrat ćete „AP“, a ukoliko tražite predmete iz nadležnosti po člancima IV/3.(f) – vitalni nacionalni interes, VI/3.(a) – ocjena ustavnosti i VI/3.(c) – pitanje koje proslijedi redoviti sud, u vrsti predmeta odabrat ćete „U“.

U polju „Vrsta odluke/rješenja“ dana je mogućnost da se odabere vrsta odluke Ustavnoga suda (odluka o dopustivosti, odluka o meritumu, odluka o privremenoj mjeri, rješenje o neizvršenju, rješenje, zaključak, obavijest i ostali akti).

Polja u okviru „Datum odluke“ omogućavaju vam da praksu koju tražite isfiltrirate ili kroz točan datum sjednice ili za određeno razdoblje. Ukoliko vas interesiraju odluke koje su usvojene na datum kada je održana sjednica Ustavnoga suda, npr. 16.03.2021. godine, u tome slučaju je potrebno navesti ovaj datum u oba polja. Ako tražite odluke za određeno razdoblje, tada ćete u ovom polju unijeti datume koji zaokružuju željeno razdoblje (npr. razdoblje od pet godina koje uključuje vrijeme između 01.01.2016. kao početnoga datuma i 31.12.2020. godine kao krajnjega).

Kriterije koji su upravo spomenuti („Vrsta predmeta“, „Vrsta odluke/rješenja“ i „Datum odluke“) korisno je koristiti kao filtere kod nekih opsežnijih pretraga ili za statistiku. Npr. koristeći ove kriterije možete doći do informacije koliko je Ustavni sud donio „U“ meritornih odluka u nekome razdoblju, npr. od pet godina. Do toga podatka može se doći tako što se odabere u „Vrsti predmeta“ oznaka „U“, u „Vrsti odluke/rješenja“ odluka o meritumu, a u „Datumu odluke“ početni datum npr. 01.01.2016. i krajnji datum 31.12.2021. godine. Isti podatak možete dobiti i za AP predmete uz razliku da, umjesto oznake „U“, u „Vrsti predmeta“ odaberete oznaku „AP“.

Za razliku od prethodnih kriterija, pretraga putem ključnih riječi je kompleksnija. Ona omogućava pretragu putem više tipova klasifikacija ključnih riječi: prema Europskoj konvenciji, prema Ustavu BiH, prema dopustivosti i prema abecednom pojmovniku.

Pretraga po ključnim riječima prema Europskoj konvenciji je, ustvari, pretraga po člancima Europske konvencije i prepoznaje ih tako što počinju brojevima 2, 3, 4, 5, 6 koji označavaju određeni članak Europske konvencije (ako ključna riječ počinje brojem 2, onda se odnosi na članak 2. Europske konvencije, ako počinje brojem 3, odnosi se na članak 3. Europske konvencije itd.). Odluke u predmetima koji su razmatrani prema određenome članku, odnosno stavku Europske konvencije, ili određenome pojmu unutar članka Europske konvencije lako se pronalaze odabirom ključne riječi koja odgovara tome članku/stavku, odnosno pojmu. Npr. članak 5. stavak 2. Europske konvencije glasi: „Svatko tko je uhićen obavještava se bez odgađanja i na jeziku koji razumije o razlozima svog uhićenja i o svakoj optužbi protiv njega.“ Ključne riječi vezane za ovaj članak, odnosno stavak Europske konvencije su određene upravo onako kako to slijedi iz samoga teksta spomenutoga članka: pravodobno obavještenje (ključna riječ 5.2. – pravodobno obavještenje), obavještenje na jeziku koji razumije (ključna riječ 5.2.1. - obavještenje na jeziku koji razumije), obavještenje o optužnici (ključna riječ 5.2.2. – obavještenje o optužnici u kontekstu članka 5. EK). Na isti način određene su ključne riječi i za ostale članke  Europske konvencije. Smatramo da je ovakav način pretrage veoma precizan i jednostavan. Na ovome mjestu potrebno je jedino detaljnije objasniti ključne riječi koje sadrže naziv članka Europske konvencije i riječ općenito (npr. „Članak 6. EK – pravo na pravično suđenje – općenito“). Naime, ovoj ključnoj riječi pridružene su one odluke koje nije bilo moguće, obzirom na okolnosti konkretnoga slučaja, vezati za precizniju ključnu riječ. Tako, odluke u kojima se razmatrao npr. članak 6. na jedan općenit način, bez preciziranja nekoga od aspekata toga članka, vezane su za ključnu riječ „Članak 6. EK – pravo na pravično suđenje – općenito“. Isto vrijedi i za ostale ključne riječi, odnosno članke Europske konvencije.

Ključne riječi prema Ustavu BiH određene su prema nadležnostima Ustavnoga suda određenim Ustavom BiH i klasificirane su na tri ključne riječi: nadležnosti iz članka IV/3.(f) (vitalni interes), VI/3.(a) (ocjena ustavnosti) i VI/3.(c) (pitanje koje proslijedi redoviti sud).

Ključne riječi prema dopustivosti određene su, s jedne strane, na temelju nadležnosti Suda iz članka VI/3.(b) Ustava (apelacijska nadležnost) i prema uvjetima za dopustivost iz članka 18. Pravila Ustavnoga suda. Prema ovim ključnim riječima pretražuju se odluke u kojim nisu bili ispunjeni uvjeti za dopustivost apelacije (apelacije su odbačene kao nedopustive zbog nekog od slučajeva iz članka 18. Pravila Ustavnoga suda). Npr. apelacija je odbačena jer je ratione materiae nedopustiva. Ova  osnova sadržana je u članku 18.3.h) i ključna riječ glasi D18.3.h. Kada je riječ o dopustivosti zahtjeva iz čl. VI/3.(a), VI/3.(c), IV/3.(f) Ustava i Amandmana I, ključne riječi su određene prema članku 19. Pravila Ustavnoga suda. Putem ovih ključnih riječi pretražuju se odluke u kojim nisu bili ispunjeni uvjeti za dopustivost zahtjeva iz članaka VI/3.(a), VI/3.(c) i IV/3.(f) Ustava (zahtjevi su odbačeni kao nedopustivi zbog nekog od slučajeva iz članka 19.  Pravila Ustavnoga suda). Npr. zahtjev je odbačen kao nedopustiv zbog nenadležnosti Ustavnoga suda za odlučivanje. Radi se o članku 19.a Pravila Ustavnoga suda i ključna riječ glasi D19.a. Ključne riječi koje se odnose na dopustivost iz čl. 18. i 19. Pravila Ustavnoga suda prepoznajete tako što počinju slovom „D“, a broj koji nakon njega slijedi označava broj članka Pravila.

Pored navedenih, još jednu vrstu ključnih riječi unutar ove klasifikacije čine ključne riječi koje se odnose na obustavu postupka (članak 63. Pravila Ustavnoga suda), na privremene mjere (članak 64. Pravila), zahtjeve za preispitivanje (članak 68. Pravila), te rješenja o neizvršenju (članak 72. Pravila).

U kontekstu pretrage prema ključnim riječima bitno je spomenuti da u okviru „Sudske prakse“ u kojoj se nalazi dio za pretragu odluka u naslovu „Pregled prakse“ možete naći elektronsku verziju publikacije Ustavnoga suda, koja nosi naziv Pregled prakse Ustavnog suda BiH a koja obrađuje cjelokupnu praksu ovoga suda počevši od svibnja 1997. godine. U ovoj publikaciji praksa je izložena u formi kratkih stajališta i sentenci putem sustava ključnih riječi koje smo upravo ovdje objasnili (ključne riječi koje su klasificirane prema člancima Ustava Bosne i Hercegovine, Pravila Ustavnoga suda i Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda). Nazivi ključnih riječi u ovoj publikaciji, zapravo, predstavljaju njezine naslove i podnaslove. Sva stajališta sadržana u ovome Pregledu, unutar svakog naslova, poredana su kronološki, tako da se na izvjestan način mogu pratiti razvoj i promjena prakse Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine. Ova publikacija se kontinuirano dopunjuje.

Pretraga prema abecednome pojmovniku trebala bi biti najjednostavnija. Korisnik odabirom jednoga pojma ili kombinacijom više njih dolazi do odluke koja ga interesira. Primjera radi, ukoliko tražite stajalište Ustavnoga suda u svezi sa eksproprijacijom i određivanjem zakonske zatezne kamate (datuma od kada teče) na dosuđenu naknadu  za eksproprirane nekretnine, odabrat ćete tri ključne riječi iz abecednoga pojmovnika „naknada“, „eksproprijacija“ i „kamata“.

Pri pretrazi odluka veoma je bitno koristiti sve dostupne ključne riječi i ne zaboraviti da, nakon što ste odabrali unaprijed definirane ključne riječi, pretragu možete dodatno pojačati i pretragom prema tekstu („pretraga po sadržaju odluke“). Pretraga odluka Ustavnoga suda ne omogućava pretragu prema člancima zakona, jer u tome smislu nisu unaprijed definirane ključne riječi. Međutim, pretragu prema člancima zakona možete izvršiti pomoću pretrage prema tekstu. Primjera radi, tražite praksu u kojoj su redoviti sudovi odbili tužbeni zahtjev za naknadu nematerijalne štete zbog zastarjelosti potraživanja, sukladno odredbama članka 376. ZOO. U tome slučaju praksu možete tražiti putem ključnih riječi prema abecednome pojmovniku „naknada štete“, „nematerijalna šteta“, „zastara“, ključnih riječi prema Europskoj konvenciji „6.1.17. - pravično suđenje - primjena zakona i utvrđivanje činjenica (proizvoljnost)“, a u pretrazi prema tekstu možete upisati sljedeće kombinacije: „članak 376. Zakona o obligacionim odnosima“ ili „članak 376. ZOO“. Uz navedene kriterije, pretragu možete dodatno ograničiti i putem datuma odluke, na način kako je to prethodno objašnjeno, ukoliko želite naći samo recentnu praksu. U svrhu opsežnije pretrage prema tekstu, bitno je koristiti različite kombinacije fraza i imati na umu da je izvjestan broj odluka Ustavnoga suda dostupan samo na jednome od službenih jezika u BiH, pa se tako npr. pri ovome primjeru traženja prakse može/treba u pretrazi prema tekstu koristiti i fraza „član 376. Zakona o obaveznim odnosima“ ili „član 376. ZOO“. U svezi sa ovim primjerom, ukoliko tražite situacije u kojim se potražuje nematerijalna šteta vezana za boravak u logoru, onda uz sve navedene ključne riječi i frazu vezanu za članak 376. ZOO možete koristiti i kombinaciju pretrage prema tekstu koja uključuje riječ „logor“ i njezine padežne oblike „logoru“, „logora“, ili se možete koristiti, u smislu zamjene padežnih nastavaka, znakom „*“, npr. „logor*“, gdje će zvjezdica (*) zamijeniti nastavke na korijen riječi „logor“.

Kada je riječ o jezičnim varijantama odluka Ustavnoga suda, ono što je uvedeno kao novina i olakšanje u pretrazi odluka jeste mogućnost pretraživača da, u slučaju pretrage prema tekstu odluke na latiničnome pismu, istodobno traži tu istu frazu i u odlukama koje su dostupne samo na ćiriličnome pismu. Dakle, nije potrebno praviti pretragu po istoj frazi na latinici, a  potom i na ćirilici. Sada to sustav istodobno sam radi.

Pretraga odluka Ustavnoga suda uključuje i pretragu prema kriterijima „povreda“ i „nema povrede“ koja omogućava da se odluke pretražuju prema tomu je li u predmetu utvrđena povreda ustavnoga/konvencijskoga prava ili ne. Primjera radi, ukoliko želite ograničiti pretragu prakse samo na odluke u kojim je utvrđena povreda, onda ćete u polju „Povreda“ odabrati željeni članak Ustava, odnosno Europske konvencije (npr. članak II/4. Ustava i članak 14. Europske konvencije). Ovaj način pretrage je vrlo jednostavan, ali  pri ovoj pretrazi mogu se pojaviti određene dvojbe ili nejasnoće kada je riječ o „U“ odlukama.

Također je bitno napomenuti da, u situaciji kada ste odabrali više ključnih riječi, sustav pretražuje odluke za koje su vezane sve odabrane ključne riječi. U slučaju kada imate veliki broj rezultata, pretragu možete suziti putem filtera u kojima npr. možete odabrati da vam se rezultati suze na određenu vrstu postupka (npr. da se izdvoje samo građanski ili kazneni predmeti), ili da se izdvoje samo odluke u kojim je utvrđena povreda, ili točno određeni aspekt određenoga prava iz Ustava BiH ili Europske konvencije. Jedna od novina pretrage jeste opcija „bez ključnih riječi“. Ova opcija omogućava da se prilikom pretrage isključe određene ključne riječi. Npr. pretražujete predmete u kojim je utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije (u dijelu ključnih riječi „povrede“), ali ne želite da vam se pojave u tim rezultatima odluke koje se odnose na duljinu postupka. U tome slučaju odabrat ćete ključnu riječ  „članak 6. EK i II/3.(e) Ustava BiH“ u ključnim riječima „povrede“, a u dijelu „bez ključnih riječi“ odabrat ćete ključnu riječ prema Europskoj konvenciji „6.1.10.-pravično suđenje-razuman rok“. Ili, npr., želite pronaći kaznene predmete u kojim je utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije, ali da odluke ne uključuju pitanje pretpostavke nevinosti i duljine trajanja postupka. U tome slučaju ćete odabrati ključne riječi prema Europskoj konvenciji „6.1.1.2. – kazneni postupak“, u povredama ključnu riječ „članak 6. EK i II/3.(e) Ustava BiH“, a u dijelu „bez ključnih riječi“ odabrat ćete ključnu riječ prema Europskoj konvenciji „6.1.10. - pravično suđenje-razuman rok“ i „6.2. - pretpostavka nevinosti“.

U ovisnosti o stajalištu ili pitanju koje tražite, pretraga odluka na različitim pretraživačima često može biti složena i dugotrajna. Stoga se preporučuje da koristite sve mogućnosti koje vam pretraživač nudi, počev od ključnih riječi, a potom filtriranja rezultata kroz ostale kriterije (vrsta odluke, povreda/nema povrede, vrsta predmeta itd.).

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.