Peta godišnja konferencija u okviru Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu

Peta godišnja konferencija u okviru Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu

„Harmonizirana sudska praksa osigurava jednakost građana pred zakonom, pravnu sigurnost i višu razinu zaštite ljudskih prava”, rečeno je na otvaranju Pete godišnje konferencije Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu (BiH) koja se održava danas i sutra u Mostaru.

Konferenciju pod nazivom „Harmonizacija sudske prakse u Bosni i Hercegovini – predstavljanje Izvješća o primjeni standarda zaštite prava iz čl. II/3.(b) i II/3.(f) Ustava BiH, tj. čl. 3. i 8. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i jedinstvene Baze sudske prakse“ organizirali su Ustavni sud BiH, AIRE Centar – Program za Zapadni Balkan i Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće BiH uz potporu Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Na otvaranju Konferencije je istaknuto da sudovi trebaju osigurati jedinstvenu primjenu zakona i da je zbog toga neophodno da imaju pristup pravnim stajalištima koja će slijediti i primjenjivati prilikom donošenja svojih odluka. Konferencija je okupila predstavnike Ustavnog suda BiH, Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća i redovnih sudova u BiH.

S ciljem harmonizacije sudske prakse Ustavni sud BiH je pripremio Izvješće o praksi sudova u BiH glede prava na privatni i obiteljski život te zabranu mučenja i drugih oblika zlostavljanja. Mato Tadić, predsjednik Ustavnog suda BiH, naglasio je kako se pitanje zaštite prava na privatni i obiteljski život pokazalo važnim tijekom pandemije COVID-19, dok izvješća Komiteta za sprječavanje nehumanog postupanja prema osobama lišenim slobode ukazuju na kršenje prava na zabranu mučenja.

„Stoga je ovo pokušaj da se ukaže na sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava, Ustavnog suda BiH, te redovnih sudova u BiH iz ove oblasti, te na taj način utječe na harmonizaciju sudske prakse, a time i veću pravnu sigurnost, što automatski znači i veći stupanj vladavine prava i zaštite ljudskih prava“, rekao je predsjednik Tadić.

Halil Lagumdžija, predsjednik Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH, istaknuo je da ova institucija već dulji niz godina poduzima opsežne aktivnosti u procesu ujednačavanja sudske prakse u suradnji sa sudovima najviše instance.

„Ove aktivnosti se odnose, između ostalog, na prikupljanje sudskih odluka za objavu putem elektronske baze, promociju važnosti korištenja sudske prakse putem domaćih i međunarodnih foruma, održavanje redovnih obuka o korištenju baze sudskih odluka, te na koordinaciju sastanaka Panela za ujednačavanje sudske prakse“, dodao je predsjednik Lagumdžija.

Tijekom drugog dana Konferencije sudionicima će biti predstavljena Baza sudske prakse koja sadrži više od 2000 sentenci (pravnih stajališta) sa pratećim odlukama najviših sudova u BiH. Bazu je razvilo Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće u suradnji sa Centrom AIRE i uz potporu Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Europske unije.

Britanski veleposlanik Matt Field pozdravio je održavanje Foruma u Mostaru i rekao da se time šalje poruka da je rad pravosuđa iznimno bitan kako institucijama tako i građanima diljem BiH. Veleposlanik Field je dodao da najviše sudske instance u BiH, uključujući i one na državnoj razini, imaju ključnu ulogu u osiguravanju jednakosti svih građana, a usklađivanje sudske prakse predstavlja srž tog procesa.

„Baza sudske prakse objedinjuje sve relevantne dijelove domaće sudske prakse na jednom mjestu i time povećava transparentnost i efikasnost upravljanja predmetima, te jača povjerenje javnosti u pravosudni sustav BiH. Važno je dalje osnažiti konstruktivni dijalog, a upravo je godišnji Pravosudni forum prilika za to. Ujedinjeno Kraljevstvo je podržalo ove aktivnosti i drago mi je vidjeti da Forum postaje sve značajniji događaj u pravosudnom kalendaru“, rekao je veleposlanik Field.

Veleposlanik Johann Sattler, šef Delegacije Europske unije u BiH i specijalni predstavnik Europske unije u BiH, u izjavi danoj pred početak Foruma naglasio je: „Kako je naglašeno u Izvješću Europske komisije o Bosni i Hercegovini za 2021., praksa u BiH nije dosljedna i pravni status i efikasnost sudskih vijeća za harmonizaciju sudske prakse se mora ojačati. Konačno, Bosna i Hercegovina mora utvrditi sudsko tijelo kako bi se osiguralo dosljedno tumačenje zakona i harmonizacija prakse širom zemlje. Europska unija pomaže sudskim vlastima putem uspostave online baze sudskih odluka koja će biti dostupna javnosti. Lansiranje ove baze će doprinijeti unapređenju pravne sigurnosti i dosljednosti prakse.“

Baza sudske prakse će biti dostupna korisnicima u pravosuđu od 1. siječnja 2022. godine.

Biljana Braithwaite, direktorica Programa za Zapadni Balkan AIRE centra, naglasila je kako AIRE centar u suradnji s najvišim sudovima i Visokim sudbenim i tužiteljskim vijećem provodi brojne aktivnosti usmjerene na jačanje implementacije Europske konvencije za ljudska prava i njezinih standarda u BiH.

„Različito postupanje u pojedinačnim predmetima koji su zasnovani na istom ili sličnom činjeničnom stanju dovodi do pravne nesigurnosti. Sudije su u obavezi da jasno obrazlože svoje odluke jer svako pojedinačno odstupanje od utvrđene prakse može ukazati na propust sistema, njegovu zloupotrebu i nejednakost u primeni prava. Zbog toga je neophodno da sudska praksa bude dostupna svim sudovima koji će je slediti prilikom donošenja svojih odluka”, istaknula je direktorica Braithwaite.

Cilj Pravosudnog foruma je promovirati provođenje Europske konvencije o ljudskim pravima, potaknuti suradnju između najviših sudova u kontinuiranom razvoju vladavine prava i ljudskih prava i pružiti pomoć u procesu integracije BiH u Europsku uniju.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.