Javni oglas za radno mjesto Stručnog suradnika

Na temelju Odluke o popuni radnoga mjesta stručni suradnik u Uredu registrara u Ustavnome sudu Bosne i Hercegovine, raspisivanjem javnoga oglasa broj SU-06-941/19 od 4. listopada 2019. godine Ustavni sud Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunu radnoga mjesta

Stručni suradnik u Uredu registrara u Ustavnome sudu Bosne i Hercegovine

2 (dva) izvršitelja na neodređeno vrijeme

Opis poslova: stručni suradnik u Uredu registrara izrađuje ili sudjeluje u izradi referata, elaborata, analiza, obavijesti i informacija, sudjeluje u radu na obradi apelacija uz superviziju viših pravnih savjetnika i pravnih savjetnika, obrađuje druge podneske upućene Ustavnome sudu, te obavlja druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja/Odjela i registrara i izravno im je odgovoran.

Uvjeti za obavljanje poslova: VSS, diplomirani pravnik, položen pravosudni ispit i poznavanje rada na računaru.

Pri izboru kandidata, u slučaju istoga broja bodova, prednost ima kandidat s aktivnim znanjem engleskoga ili francuskoga jezika.

Napomena:

Pod visokom stručnom spremom podrazumijeva se VSS-VII. stupanj, odnosno visoko obrazovanje prvoga, drugoga ili trećega ciklusa Bolonjskoga sustava studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova.

Detaljne napomene o traženim uvjetima i potrebnoj dokumentaciji kojom dokazujete da ispunjavate uvjete navedene su u prilogu obrasca za prijavu.

Obrazac za prijavu i potrebni dokumenti:

Kandidati koji se žele prijaviti na javni oglas dužni su dostaviti popunjen obrazac za prijavu na oglas, koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnoga suda radnim danom (ponedjeljak – petak) od 10 do 12 sati, ili ovdje.

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas dužni su dostaviti, uz obrazac za prijavu, dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih oglasom, a posebno:

  • diplomu o završenome fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome,
  • uvjerenje o položenom pravosudnome ispitu,
  • uvjerenje o državljanstvu BiH čiji datum izdavanja nije stariji od šest mjeseci.

Svi priloženi dokumenti moraju biti izvornici ili ovjerene fotokopije.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnoga odnosa dostaviti uvjerenje da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina, koje nije starije od tri mjeseca, te liječničko uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova navedenoga radnoga mjesta.

Procedura izbora:

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa bit će pozvani na ispit znanja koji provodi Ustavni sud Bosne i Hercegovine s ciljem provjere sposobnosti kandidata za rad u Ustavnome sudu na konkretnom radnome mjestu na koje se prijavio.

Ispit znanja se sastoji od dva dijela: pismenoga i usmenoga dijela.

Samo kandidati koji polože pismeni dio ispita znanja bit će pozvani na intervju.

O datumu, vremenu i mjestu održavanja ispita znanja kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Rok i mjesto podnošenja prijava:

Javni oglas je otvoren 8 (osam) dana od dana objave na web-stranici Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine, tj. od 7. listopada 2019. godine.

Prijavu i tražene dokumente dostaviti neposredno u Pisarnicu Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine ili putem pošte na adresu:

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Prijava na javni oglas za radno mjesto

Stručni suradnik u Uredu registrara u Ustavnome sudu Bosne i Hercegovine


Ulica reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71000 Sarajevo

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave će se odbaciti.


Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.