Javni oglas - 9.10.2012.

Na osnovu Odluke o popunjavanju radnog mjesta šefa Kabineta predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine javnom konkurencijom, raspisivanjem Javnog oglasa broj P2-1-358/12 od 27. septembra 2012. godine
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnog mjesta šefa Kabineta predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Šef Kabineta predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme Opis poslova Šef Kabineta predsjednika odgovoran je za funkcioniranje Kabineta u skladu sa potrebama Ustavnog suda; raspoređuje poslove izvršiocima unutar Kabineta, daje uputstva i nadzire njihovo obavljanje; koordinira radom Kabineta sa drugim odjelima; odgovoran je za kvalitetno i pravovremeno izvršenje odluka i zaključaka Ustavnog suda iz svog djelokruga rada i rada unutar Kabineta; obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika Ustavnog suda; organizira i nadzire pripremu sastanaka i protokolarnih posjeta za potrebe predsjednika i sudija Ustavnog suda; osigurava i učestvuje u organiziranju medijskog praćenja rada Ustavnog suda; odgovoran je za identifikaciju ključnih pitanja sa aspekta odnosa sa medijima i predlaže adekvatna rješenja; nadzire pripremu govora i relevantnih materijala za izjave za medije, konferencije za štampu i druge vidove medijskog angažmana za potrebe predsjednika i sudija Ustavnog suda; pruža stručnu podršku u pripremi saopćenja za javnost, izjava za medije i sl.; osigurava i učestvuje u organiziranju aktivnosti u domenu međunarodne saradnje sa Konferencijom evropskih ustavnih sudova, Evropskim sudom za ljudska prava, ustavnim odnosno drugim najvišim nacionalnim sudovima koji obavljaju funkcije ustavnog sudovanja u drugim zemljama, ambasadama u Bosni i Hercegovini i van nje, međunarodnim organizacijama, institucijama i udruženjima; sarađuje sa protokolarnim službama u drugim institucijama, sa predstavnicima medija i odgovarajućim institucijama i njihovim organima u okviru poslova iz svog djelokruga; obavlja poslove u vezi sa zahtjevima o slobodi pristupa informacijama, o čemu sačinjava izvještaje; obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika Ustavnog suda i generalnog sekretara i direktno im je odgovoran. Šef Kabineta predsjednika ocjenjuje rad zaposlenih u Kabinetu predsjednika, o čemu podnosi izvještaj generalnom sekretaru sa prijedlogom ocjene. Uvjeti za obavljanje poslova: - VSS, diplomirani pravnik, najmanje pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru i aktivno znanje engleskog jezika. Pri izboru kandidata posebno će se uzeti u obzir izražena sposobnost dobrog pismenog i usmenog izražavanja, izražene komunikacijske i organizacijske sposobnosti i poznavanje francuskog ili njemačkog jezika. Potrebni dokumenti: Kandidati koji se žele prijaviti na javni oglas dužni su dostaviti popunjen formular za prijavu koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda, radnim danom (ponedjeljak-petak), u periodu od 10.00 do 12.00 sati ili ovdje. Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su uz formular za prijavu dostaviti dokaze da ispunjavaju uvjete tražene oglasom, a naročito: • diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini dokaz o nostrifikaciji diplome, • potvrdu o traženom radnom iskustvu (radno iskustvo računa se od datuma sticanja tražene školske spreme), • uvjerenje o položenom stručnom ispitu, • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci). Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije. Kandidati koji ne ispunjavaju uvjet u pogledu stručnog upravnog ispita mogu se prijaviti na navedeni javni oglas. U slučaju da budu primljeni u radni odnos dužni su u roku od šest mjeseci od dana raspoređivanja na navedene poslove ispuniti traženi uvjet. Izabrani kandidati dužni su prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak, ne starije od tri mjeseca. Procedura izbora: Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa bit će pozvani na stručni ispit. Stručni ispit je dio javne konkurencije koju provodi Ustavni sud. Cilj stručnog ispita je provjera sposobnosti kandidata za rad u Sudu na konkretnom radnom mjestu na koje se kandidat prijavio. Stručni ispit se sastoji iz dva dijela: pismenog (testiranje) i usmenog (intervju). Samo oni kandidati koji uspješno polože pismeni dio stručnog ispita bit će pozvani na intervju. O datumu, vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita kandidati će biti naknadno obaviješteni. Rok i mjesto podnošenja prijava: Javni oglas je otvoren 30 dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Bosne i Hercegovine». Prijavu i tražene dokumente treba dostaviti na adresu:
Ustavni sud Bosne i Hercegovine «Prijava na javni oglas za radno mjesto šefa Kabineta predsjednika u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine» Ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71 000 Sarajevo Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje. Napomena: Objavljeno u "Službenom glasniku BiH" br. 80/12 od 9. oktobra 2012. godine.
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.