Javni natječaj za radno mjesto šefa Odjela za financijske poslove

Na temelju Odluke o popunjavanju radnog mjesta šef Odjela za financijske poslove u Tajništvu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine javnom konkurencijom, raspisivanjem javnog natječaja broj P2-1-435/16 od 30. rujna 2016. godine

 

 

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE

objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

 

 

Šef Odjela za financijske poslove                        jedan (1) izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

                                                                                                                                                     

Opis poslova: šef Odjela za financijske poslove organizira i koordinira rad unutar Odjela; odgovoran je za zakonito, pravovremeno i kvalitetno obavljanje poslova Odjela; prati zakonske i druge propise iz djelokruga svog rada i sudjeluje u izradi nacrta odgovarajućih općih akata Ustavnog suda; pravi plan rada i izvješće o radu Odjela; sudjeluje u izradi strateških dokumenata Ustavnog suda, prijedloga proračuna, financijskih izvješća i analiza o izvršenju proračuna i mjesečnih planova dinamike trošenja sredstava; prati izvršenje proračunskih sredstava Ustavnog suda; priprema izvješća i informacije iz oblasti financijsko-materijalnog poslovanja; kontrolira podizanje gotovine s računa i isplate iz blagajne; kontrolira obračun plaća, naknada i ostalih materijalnih prava uposlenih; odobrava financijske transakcije kroz informacijski sustav  financijskog upravljanja; priprema računovodstvene dokumente i izvješća za strane donatore; sudjeluje u poslovima koordinacije u svezi s uspostavljanjem, održavanjem i redovitim ažuriranjem sustava financijskog upravljanja i kontrole; sudjeluje u uspostavljanju i kontroli uspostavljenih internih procedura i kontrola;  vrši internu računovodstvenu kontrolu sukladno internim aktima; vodi računa o stručnom usavršavanju uposlenih u Odjelu; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika generalnog tajnika i izravno mu je odgovoran.

Uvjeti za obavljanje poslova: VSS, ekonomski fakultet, najmanje tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru. Prednost ima kandidat s poznavanjem rada u posebnim računovodstvenim programima.

 

Napomena:

 

Pod visokom stručnom spremom podrazumijeva se VSS - VII stupanj, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova.

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno na istim ili sličnim poslovima poslije stjecanja školske spreme utvrđene za konkretno radno mjesto.

 

Pod stručnim upravnim ispitom smatra se stručni upravni ispit položen na razini Bosne i Hercegovine.

 

Potrebni dokumenti:

 

Kandidati koji se žele prijaviti na javni natječaj dužni su dostaviti popunjenu tiskanicu za prijavu na natječaj koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda radnim danom (ponedjeljak – petak) u razdoblju od 10 do 12 sati ili ovdje.

 

Kandidati koji se prijavljuju na javni natječaj dužni su uz obrazac za prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih natječajem, a posebno:

 

  • Diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome.
  • Potvrdu ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima koji moraju biti precizni i detaljni tako da se iz njih može utvrditi da kandidat posjeduje traženo radno iskustvo.
  • Uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu.
  • Uvjerenje o državljanstvu čiji nadnevak izdavanja nije stariji od šest mjeseci.

 

Svi priloženi dokumenti moraju biti izvornici ili ovjerene fotokopije.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca.

 

Procedura izbora:

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja bit će pozvani na stručni ispit koji provodi Ustavni sud BiH, koji ima cilj provjeru sposobnosti kandidata za rad u Ustavnom sudu na radnom mjestu na koje se kandidat prijavio.

 

Stručni ispit se sastoji od dva dijela: pismenog (testiranje) i usmenog (intervju).

 

Samo kandidati koji polože pismeni dio stručnog ispita bit će pozvani na intervju.

O nadnevku, vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita kandidati će biti naknadno obaviješteni.

 

Rok i mjesto podnošenja prijava:

 

Javni natječaj otvoren je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Dnevni list“.

Prijavu i tražene dokumente treba dostaviti na adresu:

 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

„Prijava na javni natječaj za šefa Odjela za financijske poslove

u  Tajništvu Ustavnog suda BiH
Reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71000 Sarajevo

 

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

Napomena: Natječaj je objavljen u "Dnevnom listu" 5. listopada 2016. godine.

 

Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.