132. sjednica Velikog vijeća

132. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas održao redovnu, 132. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud radi ilustracije izdvaja:

AP 1140/19 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da u okolnostima konkretnog slučaja postoji povreda apelantovog prava iz članka II/3.(a) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 2. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Europska konvencija) kada je Okružnom javnom tužiteljstvu Banja Luka trebalo 100 dana da „definira“ kazneno djelo u odnosu na koje postoje osnove sumnje i da donese formalnu naredbu o provođenju istrage, te je istraga i nakon tri godine od događaja još uvijek u tijeku.

AP 533/21 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji povreda prava iz članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. stavak 1. točka c) Europske konvencije kada je redovni sud apelantu odredio pritvor iako iz pobijanih rješenja proizlazi da u odnosu na postojanje osnovane sumnje nije dano dovoljno i relevantno obrazloženje. Naime, u obrazloženju pobijanih odluka sud nije naveo da postoje „činjenice ili informacije na temelju kojih će objektivni promatrač zaključiti da je osoba u pitanju mogla počiniti kazneno djelo za koje se tereti“. Nadalje, Ustavni sud nalazi da je došlo do povrede apelantovog prava iz članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. stavak 3. Europske konvencije kada je redovni sud, iako je dao prioritet Europskoj konvenciji nad domaćim pravom i održao ročište pred nadležnim sudom za izjašnjenje o pritvoru, navedeno učinio tek nakon sedam dana od dana kada je apelant lišen slobode.

AP 4899/19 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji kršenje prava na djelotvoran pravni lijek iz članka 13. Europske konvencije u svezi s pravom na pravično suđenje u segmentu pristupa sudu kada je Kantonalni sud u Sarajevu (Kantonalni sud) propustio izravnom primjenom Ustava Bosne i Hercegovine i Europske konvencije odlučiti o apelantičinoj žalbi koja kao redovan pravni lijek predstavlja djelotvorno pravno sredstvo. Time je apelantici uskraćeno pravo na preispitivanje prvostupanjske presude u kontekstu žalbenih prigovora iznesenih u žalbi. Nadalje, Ustavni sud je zaključio da postoji i kršenje prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije u segmentu suđenja u razumnom roku u okolnostima u kojim je Kantonalnom sudu u radnom sporu, koji je po zakonu hitan, trebalo čak pet godina da odluči o žalbi tužene, a o apelantičinoj žalbi još uvijek nije odlučio ni nakon skoro sedam godina.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.