Završena XXXVII plenarna sjednica

Danas, 27. 01. 2007. godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je okončao svoju XXXVII plenarnu sjednicu. Tokom drugog dana zasjedanja Ustavni sud je razmatrao više zahtjeva o ocjeni ustavnosti, te apelacija o navodnim povredama ljudskih prava i osnovnih sloboda. U predmetu, broj AP-2678/06, apelacija Stranke za Bosnu i Hercegovinu i Ilijaza Pilava, Ustavni sud je verifikovao konačni tekst odluke. Ustavni sud je odbio kao neosnovanu apelaciju, koju su navedeni apelanti podnjeli protiv Rješenja Suda Bosne i Hercegovine broj Iž-15/06 od 10. augusta 2006. godine i odluka Centralne izborne komisije broj 01-02-2-1581/06 od 1. augusta 2006. godine i broj 01-07-1-913-103-1/06 od 24. jula 2006. godine. Apelanti su osporavali navedene odluke tvrdeći da je tim odlukama povrijeđeno njihovo pravo na nediskriminaciju iz člana 1. Protokola broj 12 Evropske konvencije, pravo da se bira i bude biran iz člana 25. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i pravo na jednakost prema zakonu koje se pripadnicima manjina garantira članom 4. Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina. Ustavni sud je utvrdio da nema povrede prava apelanata zagarantovanih Evropskom konvencijom, njenim protokolima i dodatnim sporazumima o ljudskim pravima koji se, prema članu II/2. i Aneksu I Ustava Bosne i Hercegovine, primjenjuju u Bosni i Hercegovini ukoliko su osporene odluke donesene na osnovu zakona kojim su propisana određena ograničenja u pogledu ostvarivanja pojedinih prava budući da za različito postupanje postoji objektivno i razumno opravdanje. Nesporno je da odredba člana V Ustava Bosne i Hercegovine, kao i odredba člana 8. Izbornog zakona imaju restriktivan karakter u smislu da ograničavaju prava građana u pogledu kandidature Bošnjaka i Hrvata iz Republike Srpske odnosno Srba iz Federacije Bosne i Hercegovine da se kandiduju za izbor za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Međutim, svrha tih odredbi je jačanje pozicija konstitutivnih naroda na način da se na nivou države kao cjeline osigura da se Predsjedništvo sastoji od predstavnika sva tri konstitutivna naroda. S obzirom na aktuelnu situaciju u Bosni i Hercegovini ograničenje nametnuto Ustavom i Izbornim zakonom koje postoji u pogledu prava apelanata, ima razumno opravdanje. Ustavni sud je odbio zahtjev Narodne skupštine Republike Srpske za produženje roka za izvršenje Djelimične Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj U 4/04 od 31. marta 2006. godine, jer ne postoji pravni osnov za produženje roka duže od šest mjeseci za izvršenje odluke Ustavnog suda u skladu sa Pravilima Ustavnog suda. Takođe, Ustavni sud je odbio zahtjev Narodne skupštine Republike Srpske za preispitivanje ove odluke. Konačno, Ustavni sud je donio odluku kojom se utvrđuje da Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i Narodna skupština Republike Srpske nisu izvršili Djelimičnu Odluku Ustavnog suda Bosne I Hercegovine, broj U 4/04 od 31. marta 2006. godine, a kojom su čl. 1. i 2. Zakona o grbu i zastavi Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH» br. 21/96 i 26/96) i čl. 2. i 3. Ustavnog zakona o zastavi, grbu i himni Republike Srpske proglašeni neustavnim. S obzirom da u ostavljenom roku od šest mjeseci od dana objave navedene odluke u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ nije otklonjena utvrđena nesaglasnost, Ustavni sud je utvrdio da čl. 1. i 2. Zakona o grbu i zastavi Federacije Bosne i Hercegovine i čl. 2. i 3. Ustavnog zakona o zastavi, grbu i himni Republike Srpske prestaju da važe danom objavljivanja ove odluke u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”. Konačni tekst odluke će se verifikovati na jednoj od narednih sjednica Ustavnog suda.
Podijeli
Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.