XXXVII plenarna sjednica

Danas, 26. 01. 2007. godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je započeo svoju XXXVII plenarnu sjednicu. Do sada je razmatrano više apelacija o navodnim povredama ljudskih prava i osnovnih sloboda. Između ostalog, razmatrana je apelacija Abduladhima Maktoufa podnijeta protiv presude Suda BiH kojom je apelant oglašen krivim za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od pet godina. U predmetnoj apelaciji apelant je naveo da je postupanjem Suda BiH u osporenoj presudi povrijeđen član II/2. Ustava Bosne i Hercegovine, član II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine koji garantuje pravo na ličnu slobodu i sigurnost, član II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine koji garantuje pravo na pravično saslušanje u građanskim i krivičnim stvarima i druga prava u vezi sa krivičnom postupkom. Pored ovih, apelant je naveo i povrede člana II/4. Ustava Bosne i Hercegovine kao i član 7. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljnjem tekstu: Evropska konvencija) i član 14. Evropske konvencije. Svoje navode o povredama navedenih ustavnih prava, apelant je obrazložio činjenicom da je primijenjen Krivični zakon Bosne i Hercegovine, a ne, po mišljenju apelanta, za njega povoljniji Krivični zakon SFRJ, koji je važio u vrijeme izvršenja krivičnih djela te ukazao na nejednaka zakonska rješenja i praktičnu primjenu materijalnog prava na entitetskom nivou. Apelant se takođe žalio da učešće međunarodnih sudija u Vijeću koje je sudilo apelanta, a koji su imenovani od strane OHR-a, utiču na ustavni princip «nezavisnosti» i «nepristrastnosti» suda. Nakon iscrpne rasprave, Ustavni sud je odlučio da odloži odlučivanje u ovom predmetu za sljedeću plenarnu sjednicu. Sud nastavlja sa zasjedanjem sutra, 27.01.2007. godine.
Podijeli
Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.