Predugo trajanje sudskih postupaka ugrožava vladavinu prava

Predugo trajanje sudskih postupaka ugrožava vladavinu prava

Prava građana na brzu i efikasnu pravdu krše se zbog prekomjernog trajanja sudskih postupaka, pri čemu je jedan od ključnih razloga nedovoljna i nedjelotvorna organizacija pravosuđa.

Pravo na suđenje u „razumnom roku“ bila je tema današnjeg događaja koji su organizirali Ustavni sud Bosne i Hercegovine (BiH) i AIRE centar, Program za Zapadni Balkan. Ministrima pravde, predstavnicima pravosudnih institucija i centara za obuku sudija i tužilaca predstavljena je publikacija Vodič – suđenje u razumnom roku, u kojoj se analizira primjena ovog prava i stanje u BiH.

U svom obraćanju Zlatko M. Knežević, predsjednik Ustavnog suda BiH, naglasio je da je pravo na suđenje u „razumnom roku“ u isto vrijeme i obaveza javne vlasti da građanima osigura ostvarivanje njihovog zahtjeva za intervenciju sudske vlasti.

„Stoga su Ustavni sud i AIRE centar zajedničkim naporima objavili ovaj Vodič kao jasan dokaz koliko se u sudskim postupcima mora i treba voditi računa o pravu na suđenje u razumnom roku, ali i kakva je aktuelna situacija u Bosni i Hercegovini. Istovremeno, sadržaj Vodiča omogućava njegovu upotrebu u okviru profesionalne zajednice u svakodnevnom radu i, da naglasimo, u novim okolnostima, kada su ili doneseni ili su pred donošenjem zakoni o zaštiti suđenja u razumnom roku kao pregled standarda koji će se koristiti prilikom ocjenjivanja da li su ispunjeni uvjeti iz tih zakona“, rekao je predsjednik Knežević.

Pravo na suđenje u „razumnom roku“ je pravo na brzu, efikasnu i „pravičnu“ pravdu i garantirano je Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Dugotrajni postupci pred sudovima u BiH dovode do sistemskog kršenja prava građana, a to se dešava najčešće zbog nedostataka u organizaciji pravosuđa.

Prekomjerno trajanje postupaka dovodi i do povećanja broja predmeta u sudovima, a vlasti troše značajan dio javnog novca isplaćujući odštete strankama koje dugo čekaju na rješavanje sporova.

Vodič objašnjava šta je pravo na suđenje u „razumnom roku“, na koje postupke je ono primjenjivo, koji su rokovi, kriteriji i pravni lijekovi, te da li postoji pravo na novčanu kompenzaciju i koliki je njen iznos. Publikacija sadrži i značajan broj odluka Ustavnog suda BiH u kojima je primijenjena Evropska konvencija, kao i sudska praksa Suda u Strazburu. Vodič je izrađen u sklopu projekta „Jačanje pravosudnih kapaciteta u BiH za usklađivanje domaće sudske prakse sa evropskim pravnim standardima“, koji podržava Britanska ambasada u Sarajevu.

Matthew Field, britanski ambasador u BiH, naglasio je da je osiguranje suđenja u „razumnom roku“ stalni izazov za sve evropske zemlje, pa tako i za pravosuđe u BiH.  

„Dodatni izazov predstavlja pandemija COVID-19 zbog zaštitnih mjera koje utječu i na dužinu sudskih postupaka. Stoga, pred sudijama u BiH stoji težak zadatak – donositi odluke u razumnom roku. Ali, ispunjenje tog zadatka jača efikasnost pravosuđa u BiH. Nadam se da će Vodič i njegove preporuke ohrabriti sve iz struke da doprinesu zaštiti prava na suđenje u 'razumnom roku'. Time će se ukloniti eventualni nesrazmjer između zagarantiranih prava i stanja u praksi“, rekao je ambasador Field.

Biljana Braithwaite, direktorica Programa za Zapadni Balkan AIRE centra, istakla je kako je poštovanje prava na pravično suđenje u „razumnom roku“ u interesu građana, države, ali i Evropskog suda za ljudska prava. Kršenje ovog prava za građane ima nepopravljive posljedice jer „zakašnjela pravda je nepravda“.

„Poštovanje ovog prava je i u interesu države Bosne i Hercegovine koja izbjegava stvaranje loše slike o zaštiti ljudskih prava. I, konačno, ono je u interesu samog Suda u Strazburu, koji se bori s velikim brojem neriješenih predmeta, kojih bi bilo manje da je primjena odredaba Evropske konvencije i njegovih presuda u državama članicama djelotvornija“, izjavila je direktorica Braithwaite.

Vodič je namijenjen sudijama, tužiocima, advokatima, pravobraniocima i akademskim istraživačima, ali i novinarima i nevladinim organizacijama koji prate rad pravosudnog sistema. Publikacija je dio širih aktivnosti koje AIRE centar provodi u BiH, koje uključuju: uspostavljanje baze sudskih odluka najviših sudova pod pokroviteljstvom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, godišnji forum najviših sudova u BiH, saradnju sa centrima za edukaciju sudija i tužilaca, te izradu različitih publikacija i izvještaja.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.