Obavijest o rezultatima testiranja kandidata za<br> stručnog saradnika u Uredu registrara

17. maj 2013. godine Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 14. maja 2013. godine obavio testiranje kandidata koji su se prijavili na Javni oglas broj P2-1-134/13 za radno mjesto stručnog saradnika u Uredu registrara u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Komisija za izbor je, u skladu s Odlukom o postupku javnog oglašavanja, te načinu i programu polaganja stručnog ispita za osobe koje se upošljavaju u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, obavila ocjenjivanje pismenih radova kandidata koji su pristupili pismenom dijelu stručnog ispita. U skladu s članom 21. navedene Odluke, kandidat stiče pravo da pristupi usmenom dijelu ispita (intervjuu) ako je ukupan broj bodova koji je dobio na pismenom dijelu ispita najmanje 75 bodova. Postupajući u smislu člana 21. navedene Odluke, Komisija je odlučila da su kandidati koji su položili pismeni dio stručnog ispita ostvarivši najmanje 75 bodova i koji imaju pravo da pristupe usmenom dijelu stručnog ispita, oni kandidati koji su radili pod šifrom kako slijedi, uz napomenu da redoslijed šifri ne odražava redoslijed u broju ostvarenih bodova: Šifra - broj bodova 25311 - 76,50 25312 - 75,66 25314 - 76,99 25318 - 77,16 25321 - 75,49 25322 - 75,66 25324 - 76,66 25326 - 76,83 Kandidati koji nisu položili pismeni dio stručnog ispita jer su ostvarili manje od 75 bodova su kandidati koji su test radili pod šifrom: Šifra - broj bodova 25306 - 67,83 25309 - 66,66 25310 - 68,49 25313 - 65,99 25315 - 65,16 25316 - 69,16 25317 - 61,16 25319 - 61,16 25320 - 61,66 25323 - 66,66 25325 - 70,00 25327 - 69,83 25328 - 62,49 25329 - 70,50 Kandidati koji su položili pismeni dio stručnog ispita dužni su da odmah, a najkasnije do 24. maja 2013. godine, kontaktiraju Ustavni sud na telefon broj 033/561-146 kako bi bili identificirani u skladu sa šifrom pod kojom su radili test. Obavještenje o polaganju usmenog dijela stručnog ispita-intervjua, s preciznim terminima za svakog kandidata, bit će objavljeno na web-stranici Ustavnog suda. Prilikom dolaska na intervju kandidati su dužni donijeti originalni dokaz šifre pod kojom su radili test. Svi kandidati imaju pravo da podnesu žalbe na rezultate pismenog dijela ispita-testa u roku od 15 dana od dana objave rezultata na web-stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Eventualne žalbe kandidati treba da dostave u Pisarnicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine što je moguće prije, a najkasnije do isteka navedenog roka.
Podijeli
Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.