Najava XLVI sjednice Vijeća od pet sudija

Na osnovu člana 9. stav 1. i člana 34. stav 1. i člana 36. stav 1. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazujem XLVI. sjednicu VIJEĆA OD PET SUDIJA za 6. mart 2007. godine sa početkom u 9 :30 sati
Dnevni red: I. Usvajanje zapisnika sa XLV. sjednice Vijeća od pet sudija održane 15. februara 2007.godine II. Memorandumi o zahtjevima za preispitivanje odluka o dopustivosti i meritumu u predmetima AP 662/04, AP 1304/05, AP 1364/06, AP 1779/05 III. Razmatranje predmeta Vijeća od pet sudija: 1. AP 915/06 PODNOSITELJ: Nermin Misinović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Kž-06-000035 od 16. 2. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj K-74/05 od 28. 11. 2005. godine. 2. AP 10/06 PODNOSITELJ: Dragica Šeremet Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-269/05 od 11. 10. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj Gž-750/03 od 24. 10. 2003. godine;  presuda Općinskog suda u Bihaću, broj P-251/02 od 22. 5. 2002. godine. 3. AP 2936/06 PODNOSITELJ: Višnja Zalihić-Hodžić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj Rev-919/05 od 1. 8. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-154/04 od 14. 4. 2005. godine;  presuda Suda za Centralnu zonu Grada Mostara, broj P-5/03 od 7. 1. 2004. godine. 4. AP 247/06 PODNOSITELJ: Nedim Suković Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Kž-116/05 od 23. 11. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Konjicu, broj K.59/04 od 28. 2. 2005. godine. 5. AP 179/06 PODNOSITELJ: Ratko Popović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-U-06-000 148 od 6. 6. 2006 6. AP 138/06 PODNOSITELJ: Vera Dimitrić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, broj 19.02/4-P53/06 od 6. 2. 2006. godine;  rješenje Ministarstva za izbjeglice i rasljena lica Republike Srpske Odsjeka Banja Luka, broj I-08-1409/02 i 02-2380/99 od 24. 1. 2006. godine. 7. AP 115/06 PODNOSITELJ: Franjo Radman Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog neisplaćivanja penzija Fonda PIO Banja Luka u periodu od 1. 11. 1994. do 1. 8. 2002. godine. 8. AP 271/06 PODNOSITELJ: Sabahudin Bešlagić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-302/04 od 18. 10. 2005. godine;  presuda Okružnog suda u Doboju, broj Gž-616/03 od 14. 6. 2004. godine;  presuda Osnovnog suda u Derventi, broj Rs-3/03 od 13. 6. 2003. godine. 9. AP 363/06 PODNOSITELJ: Mirsad Čindrak Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-2518/05 od 24. 1. 2006. godine. 10. AP 63/06 PODNOSITELJ: Đurađ Kušljić Pobijani akti/predmet apelacije:  akt Ministarstva civilnih poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine, br. str. pov. 02-10/98-2 od 16. 11. 1998. godine;  akt Ambasade Bosne i Hercegovine u Hagu, br. Amb/Hague/VV-1998/712 od 20. 11.1998. godine;  akt Ambasade Bosne i Hercegovine u Hagu, br. Amb/Hague/VV-1998/713 od 20. 11. 1998. godine. 11. AP 252/06 PODNOSITELJ: Izudin Hasanović i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Gž-79/04 od 23. 11. 2005. godine, i  presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj P-560/02-I od 19. 11. 2003. godine. 12. AP 597/07 PODNOSITELJ: Ismet Burović i «Burović» d.o.o. Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog dužine postupka pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, broj U-430/05 i broj U-1847/05 i prava na imovinu zbog blokade sredstava na žiro računu i pljenidbe imovine od strane Porezne uprave Kantonalnog ureda Sarajevo ispostava Ilidža, zbog neizvršene obaveze plaćanja poreza na dobit. 13. AP 320/06 PODNOSITELJ: D.J. i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-238/04 od 13. 10. 2005. godine. 14. AP 357/06 PODNOSITELJ: Zoran Opačić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Banjoj Luci, broj Gž-2009/04 od 23. 1. 2006. godine. 15. AP 95/06 PODNOSITELJ: Mirnes Ajanović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj Gž-122/05 od 25. 10. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj P-17/03 od 24. 6. 2005. godine. 16. AP 325/06 PODNOSITELJ: Ljubo Grubač Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-185/04 od 18. 11. 2005. godine;  presuda Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-410/03 od 4. 12. 2003. godine. 17. AP 539/06 PODNOSITELJ: Ibrahim Kadić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda Bihać, broj 001-0-Gž-06-000690 od 6. 12. 2006. godine;  rješenje Općinskog suda Velika Kladuša, broj P-377/05 od 17. 4. 2006. godine. 18. AP 140/06 PODNOSITELJ: Vojislav Vukašinović Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Općinskog suda, broj P-4508/04 od 7.7. 2005. godine. 19. AP 398/06 PODNOSITELJ: Hasan Sadiković Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda Široki Brijeg, broj Gž-438/05 od 21. 12. 2005. godine;  presuda Općinskog suda Ljubuški, broj P-216/05 od 30 8. 2005. godine. 20. AP 225/06 PODNOSITELJ: Milan Knežević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, br. Rev-16/05 od 23. 11. 2005. godine i Gž-9/05 od 28. 2. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj P-21/04-I od 17. 11. 2004. godine. 21. AP 2006/05 PODNOSITELJ: Jakov Purić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Rev-18/05 od 21. 7. 2005. godine;  presuda Apelacionog suda broj Gž-240/03 od 2. 10.2003. godine;  presuda snovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine broj P-596/02-I od 9. 7.003. godine. 22. AP 142/06 PODNOSITELJ: Vanja Numić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-339/04 od 13. 10. 2005. godine. 23. AP 341/06 PODNOSITELJ: Nijaz Hadžimusić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Pž-174/04 od 28. 10. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj Mals-97/2003-A od 14. 6. 2004. godine. 24. AP 375/06 PODNOSITELJ: Mehmed Arslanović i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1649/03 od 31. 10. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Živinicama, broj P-584/02 od 11. 6. 2003. godine. 25. AP 102/06 PODNOSITELJ: Slobodan Živanović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj Gž-125/03 od 10. 3.2005. godine. 26. AP 224/06 PODNOSITELJ: Džemal Husanović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj Kž-114/05 od 23. 11. 2005. godine;  presuda Suda BiH, broj K-58/05 od 8. 9. 2005. godine. 27. AP 251/06 PODNOSITELJ: Muharem Idrizi Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena radi regulisanja pitanja povrata lokacije za samostalnu djelatnost u Općini Domaljevac. 28. AP 290/06 PODNOSITELJ: Vidosava Mučibabić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Mostaru,, broj U-1604/05 od 22.12.2005. godine;  rješenje Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo), broj UP-II-04/1-41-4254/05 od 6. 10.2005. godine;  rješenje Službe za zaštitu prava branilaca i njihovih porodica Grada Mostara, broj UP-1-09-43-259/05 od 30. 8. 2005. godine. 29. AP 362/06 PODNOSITELJ: Mehmed Mulić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj U-248/05 od 13. 12. 2005. godine;  rješenje Federalnog Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, broj 02/1-1131137656 od 16. 4. 2004. godine,  rješenje direktora Kantonalne administrativne službe Federalnog Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje u Zenici, broj 1131137656-0 od 21. 1. 2004. godine, i privremenog rješenja Stručne službe MIO/PIO - Filijala u Zenici (u daljnjem tekstu: Stručna služba MIO/PIO), broj 1131137656-0 od 24. aprila 1998. godine. 30. AP 470/07 PODNOSITELJ: Zlatka Mahmuljin Pobijani akti/predmet apelacije:  zaključak o dozvoli izvršenja Službe za upravu za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Centar Sarajevo, broj 05-31-1246/02 od 5. 1. 2007. godine. 31. AP 2950/06 PODNOSITELJ: Naučna ustanova «Institut zaštite, ekologije i informatike» Banja Luka Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-GR-06-000 095 od 1. 9. 2006. godine. 32. AP 3365/06 PODNOSITELJ: Ante Milićević Pobijani akti/predmet apelacije:  presude Kantonalnog suda Široki Brijeg (u daljnjem tekstu: Kantonalni sud), broj 008-0-U-06-000 062 od 19. septembra 2006. godine. 33. AP 1877/06 PODNOSITELJ: Miroslavka Šljivić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj Ž-489/04 od 19. 5. 2006. godine. 34. AP 1887/06 PODNOSITELJ: Vinko Skočibušić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-147/05 od 27. 4. 2006. godine;  rješenja Kantonalnog suda u Livnu, broj Gž-417/04 od 1. 10. 2004. godine;  rješenje Općinskog suda u Livnu, broj P-434/03 od 8. 6. 2004. godine;  rješenje Općinskog suda, broj I-50/01 od 25. 4. 2003. godine. 35. AP 3432/06 PODNOSITELJ: Ljiljana Rajić i Aleksandar Matić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Rev-06-000413 od 17. 10. 2006. godine;rješenje Vrhovnog suda, broj Rev-462/03 od 7. 12. 2004. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-2837/04 od 21. 11. 2005. godine. 36. AP 1930/05 PODNOSITELJ: Marija i Dalibor Todić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj Gž-2196/01 od 25. 3. 2005. godine;  rješenje Osnovnog suda u Banja Luci, broj R-II-69/97 od 7. 4. 2000. godine. 37. AP 568/07 PODNOSITELJ: «Krivaja» doo, Zenica Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Gž-06-001354 od 7. 12. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-169/05 od 6. 4. 2006. godine. 38. AP 1181/06 PODNOSITELJ: Mirza Kovač Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, br. KM:104/05 065-0-Kv-06-000 462 od 10. 4. 2006. godine, KM:285/04 065-0-Kv-06-000 207 od 16. 2.2006. godine, KM:6/03 065-0-Kv-06-000 229 od 22. 2. 2006. godine i KM:279/04 065-0-Kv-06-000 184 od 16. 2. 2006. godine, te rješenja Općinskog suda u Sarajevu, br. KM:104/05 od 22. 3. 2006. godine, KM:285/04 od 30. 1.2006. godine, KM:6/03 od 6. 2. 2006. godine i KM-279/04 od 9. 12. 2005. godine. 39. AP 1363/06 PODNOSITELJ: Goran Dubočanin Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Kž-564/05 od 14. 2. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj K-10/05 od 12. 9. 2005. godine. 40. AP 959/06 PODNOSITELJ: Olga Lovrić Pobijani akti/predmet apelacije:  odluka Komisije za kontrolu ugovora o korištenju stana zaključenih i/ili obnovljenih nakon 1. aprila 1992. godine (u daljnjem tekstu: Komisija), broj 27-01-23-14297-2634/03 od 19. marta 2003. godine. 41. AP 1093/06 PODNOSITELJ: Merima Čelebić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Suda Bosne i Hercegovine, br. Kž-11/06 od 23. 3. 2006. godine i K-20/05 od 16. 11. 2005.godine. 42. AP 1938/06 PODNOSITELJ: Zijad Okanović Pobijani akti/predmet apelacije:  Odluka Komisije za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, broj CH/99/1987 od 6. 11. 2004. godine. 43. AP 1891/06 PODNOSITELJ: Abaz Mulamekić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-872/05 od 11. 5. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-2254/03 od 23. 4. 2004. godine;  presuda Općinskog suda I Sarajevo, broj P-1793/02 od 29. 4. 2003. godine;  zaključak Uprave za stambena pitanja Kantona Sarajevo, broj 23-04/U-23-51/05 od 15. 9. 2005. godine. 44. AP 2470/06 PODNOSITELJ: Fehim Đulan Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-963/05 od 29. 6. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-1599/04 od 5. 5. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Zenici, broj P-10/03 od 20. 9. 2004. godine. 45. AP 2898/05 PODNOSITELJ: Industrijsko preduzeće «Krivaja» d.o.o. Spojene apelacije AP-2898/06 i AP-3048/06 Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Fedreacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Rev-06-000536 od 6. 6. 2006. godine 46. AP 1984/06 PODNOSITELJ: Višnja, Aida i Alma Novo Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-752/04 od 9. 2. 2006. godine 47. AP 1999/06 PODNOSITELJ: Bejazet Ibrahimović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Gž-293/05 od 27. 4. 2006. godine;  presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj P-556/04 od 16. 5.2005. godine. 48. AP 1996/06 PODNOSITELJ: Tuzlanski Kanton Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj 003-0-Gž-000263 od 30. 5. 2006. godine;  rješenje Općinskog suda u Tuzli, broj I-2580/05 od 11. 1. 2006. godine. 49. AP 2124/06 PODNOSITELJ: Goran Gajić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Bijeljini, broj 012-0-Kž-06-000 144 od 27. 6. 2006 godine;  rješenje Osnovnog suda u Bijeljini, broj 080-0-Kv-06-000 078 od 13. 6. 2006. godine. 50. AP 238/06 PODNOSITELJ: Admira Karamehmedović i dr. AP 238/06, AP 239/06, AP 264/06, AP 265/06, AP 382/06, AP 383/06, AP 472/06, AP 473/06, AP 474/06, AP 514/06, AP 770/06, AP 817/06, AP 856/06, AP 902/06, AP 973/06, AP 974/06, AP 1008/06, AP 1049/06, AP 1102/06, AP 1116/06, AP 1348/06, AP 1349/06, AP 1368/06, AP 1445/06, AP 1519/06, AP 1520/06, AP 1662/06, AP 1663/06, AP 1862/06, AP 1921/06, AP 1922/06, AP 1923/06, AP 1925/06, AP 1926/06, AP 2197/06, AP 2270/06, i AP 2977/06 Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena radi ostvarivanja potraživanja stare devizne štednje. 51. AP 515/06 PODNOSITELJ: Latif Dedović Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena radi ostvarivanja potraživanja stare devizne štednje kod Privredne banke Sarajevo. 52. AP 1909/06 PODNOSITELJ: Radoslav Gašić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Suda Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Sud BiH), broj P-257/05 od 27. marta 2006. godine. 53. AP 2009/06 PODNOSITELJ: Jovan Janković Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj Gž-2227/03 od 20. 3. 2006. godine. 54. AP 2245/06 PODNOSITELJ: Željko Čivčić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda Banja Luka, broj Ž-468/04 od 16. 6. 2006. godine. 55. AP 2217/06 PODNOSITELJ: Fatima Fazlagić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenja Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine, broj Rev-753/05 od 11. 4. 2006. godine;  rješenje Kantonalnog suda Mostar, broj Gž-799/04 od 17. 3. 2005. godine;  rješenje Općinskog suda II Mostar, broj R-102/02 od 12. 11. 2003. godine.
Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Hatidža Hadžiosmanović-Mahić
Podijeli
Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.