Miodrag Simović

MIODRAG SIMOVIĆ
Potpredsjednik


Rođen je u Foči. Pravni fakultet završio je u Novom Sadu. Na postdiplomskom studiju krivičnopravnog smjera u Novom Sadu stekao je zvanje magistra 1981. godine, a na istom fakultetu odbranio je doktorsku disertaciju 1985. godine. Nakon završenog studija radio je u Ministarstvu unutrašnjih poslova SRBiH i Ministarstvu sudstva i uprave SRBiH. Od januara 1991. do oktobra 1993. godine obavljao je funkciju potpredsjednika Vlade SRBiH i Republike BiH. Za sudiju Ustavnog suda Republike Srpske izabran je u decembru 1998. godine i na toj funkciji je ostao do maja 2003. godine, kada je izabran za sudiju Ustavnog suda BiH. Na funkciju potpredsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine izabran je krajem maja 2003, a reizabran u maju 2006. godine. Dužnost predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine obavljao je od 2009. do 2012. godine, a naredne tri godine nakon toga obavljao je dužnost potpredsjednika. Za potpredsjednika Suda ponovo je izabran 2021. godine.

Redovni je profesor Pravnog fakulteta u Banjoj Luci i Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu. Bio je mentor i član više komisija za odbranu magistarskih radova i doktorskih disertacija. Od 2011. godine je inozemni član Ruske akademije prirodnih nauka, od 2012. godine dopisni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, a od 2014. godine član Evropske akademije nauka i umjetnosti. Član je Predsjedništva Akademije nauka i umjetnosti i predsjednik Odbora za pravne nauke Odjeljenja društvenih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Naučnoj i stručnoj javnosti prezentirao je preko 450 radova. Autor je 65 knjiga (22 kao autor i 43 kao koautor). Kao referent učestvovao je na preko 190 naučnih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu. Učestvovao je i u devet međunarodnih projekata.

Copyrights @ 2021 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.