Miodrag Simović

Pravni fakultet završio je u Novom Sadu. Na postdiplomskom studiju krivičnopravnog smjera u Novom Sadu stekao je zvanje magistra 1981. godine, a na istom fakultetu odbranio je doktorsku disertaciju 1985. godine.

Nakon završenog studija radio je u Ministarstvu unutrašnjih poslova SRBiH i Ministarstvu sudstva i uprave SRBiH. Od januara 1991. do oktobra 1993. godine obavljao je funkciju potpredsjednika Vlade SRBiH i Republike BiH. Za sudiju Ustavnog suda Republike Srpske izabran je u decembru 1998. godine i na toj funkciji je ostao do maja 2003. godine. Redovni je profesor Pravnog fakulteta u Univerziteta u Banjoj Luci,  Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Bio je mentor i član više komisija za odbranu magistarskih radova i doktorskih disertacija. Od 2011. godine je inozemni član Ruske akademije prirodnih nauka. Od 2012. godine je dopisni a od 2018. redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Redovni član Evropske akademije nauka i umjetnosti je od 2014. godine. Sekretar je Odjeljenja društvenih nauka, član Predsjedništva i predsjednik Odbora za pravne nauke Odjeljenja društvenih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Naučnoj i stručnoj javnosti prezentirao je preko 500 radova. Autor je 84 knjige (23 kao autor i 61 kao koautor). Kao referent i koreferent učestvovao je na preko 250 naučnih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu. Učestvovao je i u 11 međunarodnih projekata.

Na dužnost sudije Ustavnog suda BiH stupio je u maju 2003. godine. Dužnost potpredsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine obavljao je od maja 2003. do maja 2009. godine u dva mandata. Dužnost predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine obavljao je u periodu od maja 2009. do maja do 2012. godine. Obavljao je dužnost potpredsjednika od 2012. do 2015. godine. Na dužnost potpredsjednika Suda stupio je ponovo u junu 2021. godine. Mandat u Ustavnom sudu prestao mu je u novembru 2022. godine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.