Javni oglas za radno mjesto šefa Odjela za finansijske poslove

 

Na osnovu Odluke o popunjavanju radnog mjesta šef Odjela za finansijske poslove u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine javnom konkurencijom, raspisivanjem javnog oglasa broj P2-1-435/16 od 30. septembra 2016. godine

 

 

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE

objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

 

 

Šef Odjela za finansijske poslove                        jedan (1) izvršilac na neodređeno vrijeme

 

                                                                                                                                                     

Opis poslova: šef Odjela za finansijske poslove organizira i koordinira rad unutar Odjela; odgovoran je za zakonito, pravovremeno i kvalitetno obavljanje poslova Odjela; prati zakonske i druge propise iz djelokruga svog rada i učestvuje u izradi nacrta odgovarajućih općih akata Ustavnog suda; pravi plan rada i izvještaj o radu Odjela; učestvuje u izradi strateških dokumenata Ustavnog suda, prijedloga budžeta, finansijskih izvještaja i analiza o izvršenju budžeta i mjesečnih planova dinamike trošenja sredstava; prati izvršenje budžetskih sredstava Ustavnog suda; priprema izvještaje i informacije iz oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja; kontrolira podizanje gotovine s računa i isplate iz blagajne; kontrolira obračun plaća, naknada i ostalih materijalnih prava zaposlenih; odobrava finansijske transakcije kroz informacioni sistem finansijskog upravljanja; priprema računovodstvene dokumente i izvještaje za strane donatore; učestvuje u poslovima koordinacije u vezi s uspostavljanjem, održavanjem i redovnim ažuriranjem sistema finansijskog upravljanja i kontrole; učestvuje u uspostavljanju i kontroli uspostavljenih internih procedura i kontrola;  vrši internu računovodstvenu kontrolu u skladu s internim aktima; vodi računa o stručnom usavršavanju zaposlenih u Odjelu; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika generalnog sekretara i direktno mu je odgovoran.

Uvjeti za obavljanje poslova: VSS, ekonomski fakultet, najmanje tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru. Prednost ima kandidat s poznavanjem rada u posebnim računovodstvenim programima.

 

Napomena:

 

Pod visokom stručnom spremom podrazumijeva se VSS - VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova.

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno na istim ili sličnim poslovima poslije stjecanja školske spreme utvrđene za konkretno radno mjesto.

 

Pod stručnim upravnim ispitom smatra se stručni upravni ispit položen na nivou Bosne i Hercegovine.

 

Potrebni dokumenti:

 

Kandidati koji se žele prijaviti na javni oglas dužni su dostaviti popunjen obrazac za prijavu na oglas koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda radnim danom (ponedjeljak – petak) u periodu od 10 do 12 sati ili ovdje.

 

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas dužni su uz obrazac za prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih oglasom, a posebno:

 

  • Diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome.
  • Potvrdu ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima koji moraju biti precizni i detaljni tako da se iz njih može utvrditi da kandidat posjeduje traženo radno iskustvo.
  • Uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu.
  • Uvjerenje o državljanstvu čiji datum izdavanja nije stariji od šest mjeseci.

 

Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, ne starije od tri mjeseca.

 

Procedura izbora:

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa bit će pozvani na stručni ispit koji provodi Ustavni sud BiH, koji ima cilj provjeru sposobnosti kandidata za rad u Ustavnom sudu na radnom mjestu na koje se kandidat prijavio.

 

Stručni ispit se sastoji od dva dijela: pismenog (testiranje) i usmenog (intervju).

 

Samo kandidati koji polože pismeni dio stručnog ispita bit će pozvani na intervju.

O datumu, vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita kandidati će biti naknadno obaviješteni.

 

Rok i mjesto podnošenja prijava:

 

Javni oglas otvoren je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Dnevni list“.

Prijavu i tražene dokumente treba dostaviti na adresu:

 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

„Prijava na javni oglas za šefa Odjela za finansijske poslove

u Sekretarijatu Ustavnog suda BiH
Reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71000 Sarajevo

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 
 
Napomena: Oglas je objavljen u "Dnevnom listu" 5. oktobra 2016. godine.
 
 
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.