Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta - 27.7.2015.

Na osnovu Odluka o popunjavanju radnih mjesta u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine javnom konkurencijom, raspisivanjem javnog oglasa br. P2-1-357, P2-1-358, P2-1-359 i P2-1-360/15 od 24. jula 2015. godine

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
raspisuje

JAVNI OGLAS
za popunjavanje radnih mjesta u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine1. Stručni saradnik u Uredu registrara
- 2 izvršioca

2. Tehnički sekretar sudije
- 1 izvršilac

3. Referent za otpremu pošte, finaliziranje
i arhiviranje predmeta

- 1 izvršilac

4. Lektor
- 1 izvršilacOpis poslova i radnih zadataka za poziciju broj 1 - stručni saradnik u Uredu registrara:

Učestvuje u radu na obradi zahtjeva za pokretanje postupka i apelacija pod supervizijom viših pravnih savjetnika, sudija i pravnih savjetnika sudija, obrađuje druge podneske upućene Ustavnom sudu, obavlja druge poslove po nalogu šefa Odjela i registrara i direktno im je odgovoran.

Uvjeti za obavljanje poslova:

- VSS, diplomirani pravnik, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na pravnim poslovima, položen stručni upravni ispit, obučenost za rad na računaru.

Pri izboru kandidata, u slučaju istog broja bodova, prednost ima kandidat sa aktivnim znanjem engleskog ili francuskog jezika.

Opis poslova i radnih zadataka za poziciju broj 2 - tehnički sekretar sudije:

Tehnički sekretar sudije vrši administrativne i druge poslove za potrebe sudije Ustavnog suda, prima, kompletira i razvrstava materijale koji se dostavljaju, vodi evidenciju službenih obaveza sudije, osigurava tehničke i druge uvjete za pripremu i održavanje sastanaka za potrebe sudije, vrši najavu stranaka, obavlja daktilografske poslove, obavlja i druge poslove koje mu povjeri šef Odjela i direktno mu je odgovoran.

Uvjeti za obavljanje poslova:

- SSS, općeg ili upravnog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva, osposobljenost za daktilografske poslove, položen stručni upravni ispit i obučenost za rad na računaru.

Prednost ima kandidat sa poznavanjem osnovne konverzacije na engleskom jeziku.

Opis poslova i radnih zadataka za poziciju broj 3 – referent za otpremu pošte, finaliziranje i arhiviranje predmeta:

Referent za otpremu pošte, finaliziranje i arhiviranje predmeta obavlja poslove finaliziranja predmeta nakon donošenja sudske odluke, dostavlja odluke na objavljivanje u službena glasila, ulaže dostavnicu u spis nakon uručenja sudske odluke, uručuje i brine se o uručenju sudske odluke ako dostavljanje nije uspjelo, vrši sve poslove na otpremi pošte, vodi evidenciju o otpremljenoj pošti, vodi poštanske knjige, kontrolira spis prije arhiviranja, sistematizira, odlaže i rukuje «SU» predmetima i drugim pismenima, arhivira spise i drugi registracijski materijal, daje na korištenje predmete iz arhive po nalogu voditelja Pisarnice, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Pisarnice i direktno mu je odgovoran.

Uvjeti za obavljanje poslova:
- SSS, općeg ili upravnog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit i obučenost za rad na računaru.

Opis poslova i radnih zadataka za poziciju broj 4 – lektor:

Vrši lektoriranje odluka i svih službenih tekstova za objavljivanje na jezicima naroda Bosne i Hercegovine, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Jezičkog odjela i direktno mu je odgovoran.

Uvjeti za obavljanje poslova:

- VSS, filozofski fakultet, odsjek za jezike naroda Bosne i Hercegovine, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima lektoriranja pravnih tekstova i odluka, položen stručni upravni ispit i obučenost za rad na računaru.

Potrebni dokumenti:

Kandidati koji se žele prijaviti na javni oglas dužni su dostaviti popunjen obrazac za prijavu na oglas koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda radnim danom (ponedjeljak – petak) u periodu od 10 do 12 sati ili ovdje.

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas dužni su uz obrazac za prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih oglasom, a posebno:


• Diplomu o završenom fakultetu za pozicije 1 i 4, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi za pozicije 2 i 3, a u slučaju da fakultet/srednja škola nije završena u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome/svjedočanstva.
• Potvrdu ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu, i to: za poziciju 1 na pravnim poslovima, za poziciju 4 na poslovima lektoriranja pravnih tekstova i odluka, za poziciju 3 na istim ili sličnim poslovima, odnosno o najmanje jednoj godini radnog iskustva za poziciju 2, sačinjene tako da se iz njih može precizno utvrditi da kandidat posjeduje traženo radno iskustvo. Radno iskustvo računa se od datuma stjecanja školske spreme tražene ovim oglasom.
• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
• Uvjerenje o državljanstvu čiji datum izdavanja nije stariji od šest mjeseci.

Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

Kandidati koji ne ispunjavaju uvjet u pogledu stručnog upravnog ispita mogu se prijaviti na navedeni javni oglas. U slučaju da budu primljeni u radni odnos dužni su u roku od 6 mjeseci od dana raspoređivanja na navedene poslove, ispuniti traženi uvjet.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, ne starije od tri mjeseca.

Procedura izbora za pozicije 1 i 4 – stručni saradnik i lektor:

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa bit će pozvani na stručni ispit.

Stručni ispit je dio javnog konkursa koji provodi Ustavni sud Bosne i Hercegovine s ciljem provjere sposobnosti kandidata za rad u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine na konkretnom radnom mjestu na koje se kandidat prijavio.

Stručni ispit se sastoji od dva dijela: pismenog (testiranje) i usmenog (intervju).

Samo kandidati koji polože pismeni dio stručnog ispita bit će pozvani na intervju.

O datumu, vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Procedura izbora za pozicije 2 i 3 – referent za otpremu pošte, finaliziranje i arhiviranje predmeta i tehnički sekretar sudije

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa bit će pozvani na intervju.

Prilikom intervjua bit će testirano poznavanje rada na računaru kandidata.

O datumu, vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Rok i mjesto podnošenja prijava:

Javni oglas otvoren je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Prijavu i tražene dokumente treba dostaviti na adresu:

Ustavni sud Bosne i Hercegovine
„Prijava na javni oglas za (navesti radno mjesto za koje se prijavljuje)
u Sekretarijatu Ustavnog suda BiH“

Reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71000 Sarajevo

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.


Objavljeno u dnevnim novinama "Oslobođenje" dana 27.7.2015. godine.
Podijeli
Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.