Javni oglas - 23. 9. 2008.

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnih mjesta u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
1. Stručni saradnik u Uredu registrara - 1 izvršilac 2. Stručni saradnik u Centru za evidenciju, dokumentaciju, informacije i publikacije - 2 izvršioca 3. Stručni saradnik za pravne poslove u Administrativno-pravnom odjelu - 1 izvršilac 4. Lektor - 1 izvršilac Opis poslova i radnih zadataka za poziciju broj 1. – stručni saradnik u Uredu registrara: Učestvuje u radu na obradi zahtjeva za pokretanje postupka i apelacija pod supervizijom viših pravnih savjetnika sudaca i pravnih savjetnika sudaca; obrađuje druge podneske upućene Ustavnom sudu, obavlja druge poslove po nalogu šefa Odjela i registrara i direktno im je odgovoran. Uvjeti za obavljanje poslova: - VSS, diplomirani pravnik, najmanje 1 godina radnog iskustva na pravnim poslovima, položen stručni upravni ispit, obučenost za rad na računaru i aktivno znanje engleskog ili francuskog jezika. Opis poslova i radnih zadataka za poziciju broj 2. – stručni saradnik u Centru za evidenciju, dokumentaciju, informacije i publikacije: Obrađuje i analizira ustavno-sudsku praksu ustavnih sudova i praksu Evropskog suda za ljudska prava i na zahtjev oprema relevantnom ustavno-sudskom praksom, izrađuje analize, izvještaje i druge stručne materijale vezane za ustavno-sudsku praksu; sistematizuje podatke za bazu podataka ustavno-sudske prakse; obrađuje podatke za informacijski sistem ustavno-sudske prakse; priprema periodične informacije o ustavno-sudskoj praksi drugih ustavnih sudova i Evropskog suda za ljudska prava člancima i drugim materijalima značajnim za rad Ustavnog suda, obavlja i druge poslove po nalogu šefa CEDIP-a i direktno mu je odgovoran. Uvjeti za obavljanje poslova: - VSS diplomirani pravnik, najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit; obučenost u radu sa informacionim tehnologijama i aktivno znanje engleskog jezika. Prednost će imati kandidat sa poznavanjem francuskog ili njemačkog jezika. Pri izboru kandidata uzeće se u obzir osposobljenost za samostalni studijski i stručno-analitički rad. Opis poslova i radnih zadataka za poziciju broj 3. – stručni saradnik za pravne poslove u Administrativno-pravnom odjelu: Prati zakonske i druge propise, učestvuje u pripremi opštih i drugih akata i materijala iz djelokruga Ustavnog suda; učestvuje u obavljanju pravnih poslova Administrativno-finansijskog ureda, obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika generalnog sekretara i šefa Odjela i direktno im je odgovoran. Uvjeti za obavljanje poslova: - VSS, diplomirani pravnik, najmanje 1 godina radnog iskustva na pravnim poslovima, položen stručni upravni ispit i obučenost za rad na računaru. Prednost će imati kandidat sa poznavanjem engleskog jezika. Opis poslova i radnih zadataka za poziciju broj 4. – lektor: Vrši lektorisanje odluka i svih službenih tekstova za objavljivanje na jezicima naroda Bosne i Hercegovine, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Jezičkog odjela i direktno mu je odgovoran. Uvjeti za obavljanje poslova: - VSS, filozofski fakultet, grupa jezici naroda Bosne i Hercegovine; najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima lektorisanja pravnih tekstova i odluka, položen stručni upravni ispit i obučenost za rad na računaru. Napomena: Kandidati koji ne ispunjavaju uvjet u pogledu stručnog upravnog ispita mogu se prijaviti na navedeni javni oglas. U slučaju da budu primljeni u radni odnos dužni su da u roku od 6 mjeseci od dana raspoređivanja na navedene poslove, ispune traženi uvjet. Stručni ispit je dio javne konkurencije koju provodi Sud. Cilj stručnog ispita je provjera sposobnosti kandidata za rad u Sudu na konkretnom radnom mjestu na koje se kandidat prijavio. Stručni ispit se sastoji iz dva dijela: pismenog (testiranje) i usmenog (intervju). Samo oni kandidati koji uspješno polože pismeni dio stručnog ispita biće pozvani na intervju.O datumu, vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita kandidati će biti naknadno obaviješteni. Potrebni dokumenti: Kandidati koji se žele prijaviti na oglas dužni su dostaviti popunjen obrazac za prijavu koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda, radnim danima (ponedjeljak-petak) u periodu od 10:00 do 12:00 sati ili ovdje. Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su, uz prijavu, dostaviti dokaze da ispunjavaju uvjete tražene oglasom, i to original ili ovjerenu fotokopiju diplome, dokaz o radnom iskustvu na poslovima preciziranim uvjetima za obavljanje poslova, koje se računa od dana sticanja stučne spreme potrebne za obavljanje navedenih poslova, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerenu fotokopiju CIPS-ove lične karte i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca). Rok i mjesto podnošenja prijava: Javni oglas je otvoren 8 dana od dana objave.
Prijavu i tražene dokumente treba dostaviti na adresu:
Ustavni sud Bosne i Hercegovine «Prijava na javni oglas za radno mjesto (naznačiti radno mjesto na koje se prijavljuje) u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine» Ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71 000 Sarajevo Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.