Dnevni red 144. plenarne sjednice

Na osnovu čl. 9. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst

(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 94/14 i 47/23),
zakazujem

144. plenarnu sjednicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 30. i 31. maj 2024. godine
s početkom u 10 sati

Dnevni red:

I. Usvajanje zapisnika

  1. Zapisnik sa 142. plenarne sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 21. marta 2024. godine
  2. Zapisnik sa 143. elektroničke plenarne sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 18. aprila 2024. godine

II. Dopuna Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

III. Izbor predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

IV. Izbor dopredsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

V. Zaključci o ispravci

  1. AP-1607/23       

VI. Razmatranje U predmeta

1. U-5/23
Zahtjev Denisa Bećirovića, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti Zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 16/23)

2. U-1/24
Zahtjev Suda Bosne i Hercegovine (sutkinja Dragica Miletić) za ocjenu usklađenosti člana 12. Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 90/05, 32/07, 17/13, 5/14, 40/14, 48/15 i 77/20) sa članom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine, članom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i članom 14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

3. U-2/24
Zahtjev Kemala Ademovića, predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u Republici Srpskoj („Službeni glasnik RS“ broj 1/24)

Podnosilac zahtjeva smatra da sporni zakon nije u saglasnosti sa čl. I/2, III/1.b) i III/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine.

4. U-3/24
Zahtjev Kemala Ademovića, predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti Odluke o promjeni namjene šumskog zemljišta i privremenom korištenju šumskog zemljišta u druge namjene Vlade Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ br. 89/23 i 100/23)

5. U-5/24
Zahtjev Kantonalnog suda u Sarajevu (sudac Adi Isaković) za ocjenu ustavnosti člana 147. stav 1. Zakona o penzionom i invalidskom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“ br. 13/18, 93/19 – odluka USFBiH, 94/20 – rješenje USFBiH, 90/21, 19/22 i 42/23 – odluka USFBiH) i člana 2. stav 3. Pravilnika o naknadi pogrebnih troškova u slučaju smrti korisnika penzije („Službene novine Federacije BiH“ br. 47/18 i 48/22) s odredbama člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, te člana II/3.m) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 2. Protokola broj 4 uz Evropsku konvenciju

6. U-6/24
Zahtjev 13 poslanika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za rješavanje spora s entitetom Republika Srpska zbog donošenja Odluke o načinu i uslovima prodaje nekretnina u vlasništvu RS koje se nalaze u okviru posebnog područja Jahorina javnim nadmetanjem – licitacijom („Službeni glasnik RS“ broj 114/23 od 29. decembra 2023. godine)

VII. Odluke o meritumu

1. AP-1795/21 (Emela Kapidžija)

2. AP-705/22 (Rasim Voloder)

3. AP-3716/22 (A. V.)

4. AP-1773/23 (Ivica Kosić)

5. AP-1921/23 (Nina Ninković)

6. AP-1923/23 (A. M.)

7. AP-1959/23 (M. O.)

8. AP-2138/23 (Srđan Stupar)

9. AP-2251/23 (Benedi Đukanović)

10. AP-2662/23 (Razija Sedić)

11. AP-2756/23 (Dražen Šiniković)

12. AP-2950/23 (Hajrudin Vejzović)

13. AP-3259/23 (Luka Brković)

14. AP-3261/23 (S. J.)

15. AP-3561/23 (Srđan Stupar)

16. AP-3864/23 (Nenad Dušanić)

17. AP-4922/23 (IAB Engineering – IAB Inžinjering d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje)

18. AP-448/24  (Ranko Debevec)

19. AP-2393/231 (Borislav Gliha)

VIII. Odluke o dopustivosti – prima facie

IX. Odluke o dopustivosti – Odjel za dopustivost

X. Administrativna pitanja

Predsjednica
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Valerija Galić

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.