Dnevni red 138. plenarne sjednice

Na osnovu čl. 9. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 94/14),
zakazujem

138. plenarnu sjednicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 28. i 29. septembar 2023. godine
s početkom u 9.30Dnevni red:

I.    Razmatranje i usvajanje zapisnika

1.    Zapisnik sa 136. plenarne sjednice Ustavnog suda BiH od 13. 7. 2022. godine

2.    Zapisnik sa 137. elektronske plenarne sjednice Ustavnog suda BiH od 8. 8. 2022. godine

II.    Razmatranje U predmeta

1.    U-2-21
Zahtjev Šefika Džaferovića (u vrijeme podnošenja zahtjeva član Predsjedništva Bosne i Hercegovine)  za ocjenu ustavnosti Zakona o tehničkim propisima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 98/13.

2.    U-3-21
Zahtjev sedam delegata Vijeća naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 7, člana 8, člana 9. stav (3), člana 19, člana 22, člana 30. stav (1) tač. 6), 7), 8), 9), 10), 13) i 14), člana 33. stav (1) tač. 5), 6),7) i 8) i stav (2), člana 37, člana 48. stav (1) tačka 3) i stav (2) istog člana, te člana 50. Zakona o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju RS („Službeni glasnik RS“ br. 67/20 i 16/23;). Podnosioci zahtjeva smatraju da navedene odredbe nisu u saglasnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine i to čl. I/2., III/2.b) i III/3.b).

3.    U-12-23
Zahtjev Općinskog suda u Sarajevu  za ocjenu ustavnosti člana 20. Zakona o platama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 45/10, 111/12, 20/17, 22/19 i 94/20; i Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 63/10, 22/11, 66/11, 51/12 i 99/22, ), sa članom I/2. i članom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine „u vezi sa članom 14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda,, članom 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju i članom 26. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

III.    Odluke o meritumu

1.    AP-172-21 (D. K.)       
2.    AP-265-21 ("BOTE" d.o.o. Ljubuški)       
3.    AP-285-21 (Admir Muratović)       
4.    AP-324-21 ("GRAĐUS" d.o.o. Kotor Varoš)       
5.    AP-348-21 (Mitar Novaković)       
6.    AP-357-21 (Zoran Talanga)       
7.    AP-367-21 (M.B.)       
8.    AP-381-21 (Sberbank a.d. Banja Luka)       
9.    AP-384-21 (E. H.)       
10.    AP-396-21 (Bosanka Beganović)       
11.    AP-405-21 (Rad d.d. Cazin- u stečaju)       
12.    AP-442-21 (Dragan Đajić i drugi)       
13.    AP-464-21 (Hamed Ćurić)       
14.    AP-469-21 (Osman Pekarić)       
15.    AP-582-21 (Ahmo Hrnjić)       
16.    AP-1068-21 (Ljubo Pavković)       
17.    AP-1149-21 (Slaviša Dunđerović)       
18.    AP-1191-21 (Raiffeisen Bank dd BiH)       
19.    AP-2212-21 ("Planinski biser" d.o.o. Rakitno)       
20.    AP-2695-21 (S. A.)       
21.    AP-3993-22 (FACE d.o.o. Sarajevo)       
22.    AP-1140-21 (Dnevni list d.o.o. Mostar)       
23.    AP-1776-21 (Rešad Kršo)       
24.    AP-3765-21 (Tonći Bošnjak vl. S.O.R. SEMAFOR)       
25.    AP-4199-21 (Đika Alić)       
26.    AP-207-22 (Z. P.)       
27.    AP-421-22 (Anđelka Musa)       

IV.    Odluke o dopustivosti - prima facie

V.    Odluke o dopustivosti - Odjel za dopustivost

VI.    Odluke o obustavi postupka

VII.    Administrativna pitanja

VIII.    Razno

Predsjednica
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Valerija Galić

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.