Dnevni red 136. plenarne sjednice

Na osnovu čl. 9. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 94/14),
zakazujem


136. plenarnu sjednicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 13. i 14. jula 2023. godine
s početkom u 9.30
u velikoj sali Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Dnevni red:

I.    Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 135. plenarne sjednice Ustavnog suda BiH od 23. marta 2023. godine; Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 134. plenarne sjednice Ustavnog suda BiH od 23. marta 2023. godine

II.    Memorandumi o preispitivanju odluka Ustavnog suda BiH

1.    AP-319/21
2.    AP-3276/22

III.    Rješenja o preispitivanju odluka Ustavnog suda BiH

1.    AP-2952/21

IV.    Razmatranje U predmeta

1.    U-15-20
Zahtjev Borjane Krišto (u vrijeme podnošenja zahtjeva predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine) za ocjenu ustavnosti člana 9. stav (1), člana 10. stav (4) i člana 11. stav (1) aočka b) Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine

2.    U-26-22 (spojeni predmeti: U-35/22, U-36/22, U-1/23 i U-10/23)
Zahtjev Osnovnog suda u Srebrenici (sudija Samir Fehrić) za ocjenu ustavnosti člana 6. Zakona o platama i naknadama sudija i tužilaca Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 66/18) sa članom I/2. i članom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, članom 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju i članom 26. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima

3.    U-2-23 (spojeni predmeti: U-3/23 i U-4/23)
Zahtjev Kantonalnog suda u Tuzli (sudija Predrag Krsmanović) za ocjenu ustavnosti čl. 29. i 30. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 29/11 – odluka US, 27/12, 7/13, 71/14, 91/15 i 44/22)

4.    U-9-23
Zahtjev R. M. za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 141. stav 1. alineja 5. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16)

5.    U-13-23
Zahtjev Kantonalnog suda u Tuzli (sudija Predrag Krsmanović) za ocjenu kompatibilnosti člana 46. stav (5) Zakona o penzionom i invalidskom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“ br. 13/18, 93/19 – odluka USFBiH, 94/20 – rješenje USFBiH, 90/21 i 19/22) s odredbama člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju, te člana II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i „člana 14. Evropske konvencije u vezi sa članom II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine“ i članom 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju

V.    Odluke o meritumu

1.    AP-270-21 (RTV BN d.o.o. Bijeljina)
2.    AP-476-21 (Vasilj Timkov)
3.    AP-581-21 (Sabahudin Ahatović)
4.    AP-693-21 (Boris Čilić)
5.    AP-791-21 (Aldin Buć)
6.    AP-970-21 (Josipa Kurbatfinski)
7.    AP-1307-21 (S. K.)
8.    AP-1426-21 (B. D.)
9.    AP-1670-21 („Adda-promet“ d.o.o. Velika Kladuša)
10.    AP-2914-21 (Dragan Nešković)
11.    AP-2952-21 (Muhibija Dizdarević)
12.    AP-3579-22 (Privatna apotekarska zdravstvena ustanova „B PHARM“ d.o.o. Bihać)
13.    AP-3634-22 (Sava Marinković)
14.    AP-3820-22 (R. K.)
15.    AP-3993-22 („Face“ d.o.o. Sarajevo)
16.    AP-4050-22 (Miroslav Kraljević)
17.    AP-4255-22 (Sedin Hadžić)
18.    AP-4316-22 (Blažo Stevović)
19.    AP-4476-22 (Radovan Stokanić)
20.    AP-4550-22 (M. Š.)
21.    AP-4695-22 (Abaz Kučević)
22.    AP-4725-22 (N. M.)
23.    AP-4753-22 (A. S.)
24.    AP-4927-22 (S. V.)
25.    AP-4999-22 (Stevo Savić)
26.    AP-5000-22 (Jelena Majstorović)
27.    AP-81-23 (Partija demokratskog progresa – PDP)
28.    AP-119-23 (Ž. J.)
29.    AP-120-23 (Sabahudin Mišić)
30.    AP-246-23 (Hajrudin Vejzović)
31.    AP-267-23 (Ahmed Hussain Qasem/Ahmed Kaya)
32.    AP-381-23 (Vahid Softić)
33.    AP-719-23 (Sado Đugum)
34.    AP-791-23 (Amila Demirović-Smajić)
35.    AP-1042-23 (Hajrudin Vejzović)
36.    AP-1444-23 (Mirsad Brkić)
37.    AP-1631-23 (O. A.)
38.    AP-1192-21 (Muris Šemić)
39.    AP-1829-21 (Z. A.)
40.    AP-2198-21 (Hajrudin Čampara)
41.    AP-2254-21 (Tefida Terzić)
42.    AP-2273-21 (Hajrudin Čampara)
43.    AP-3456-21 (R. J.)
44.    AP-4082-21 (A. Ć.)
45.    AP-1133-22 (Rusmir Arslanagić)
46.    AP-4958-22 (Dževdana Slatina)

VI.    Odluke o dopustivosti – prima facie

VII.    Odluke o dopustivosti – Odjel za dopustivost

VIII.    Izvještaj o izvršenju odluka Ustavnog suda BiH

IX.    Statusna pitanja

X.    Administrativna pitanja

XI.    Razno

Predsjednica
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Valerija Galić

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.