Apelaciona jurisdikcija

(Član VI/3. tačka b) Ustava)

Apelaciona jurisdikcija Ustavnog suda je ustanovljena ustavnom odredbom po kojoj Sud „ima apelacionu nadležnost za pitanja iz Ustava koja se pojave na osnovu presude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini“.

Ovo znači da je Ustavni sud posljednja instanca supsidijarne zaštite prava i sloboda ustanovljenih Ustavom.

Pravilima Suda navedena ustavna odredba definirana je tako da Sud, ukoliko ustanovi da je apelacija osnovana, može ukinuti presudu i slučaj vratiti sudu koji je donio tu presudu na ponovni postupak. Sud čija je presuda ukinuta dužan je po hitnom postupku donijeti drugu, pri čemu je vezan pravnim shvatanjem Ustavnog suda o povredi Ustavom garantiranih prava i osnovnih sloboda podnosioca apelacije. Izuzetno, ako organ čija je odluka ukinuta u smislu prethodnog stava donese novu odluku bez poštovanja pravnog shvatanja Ustavnog suda, Ustavni sud može sam odlučiti o meritumu predmeta ukoliko postoji odluka organa koja ne krši ustavna prava tako što će takvu odluku ostaviti na pravnoj snazi.

Apelanti koji smatraju da su im presudom ili drugom odlukom bilo kojeg suda povrijeđena prava imaju pravo podnošenja apelacije nakon iscrpljivanja svih efektivnih pravnih lijekova utvrđenih zakonom.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.