73. sjednica Malog vijeća i 51. sjednicu Vijeća od pet sudija

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je dana 5. 6. 2007. godine, održao 73 sjednicu Malog vijeća, a nakon toga i 51 sjednicu Vijeća od pet sudija. Na sjednici Malog vijeća Ustavni sud je odbio kao neosnovana 3 zahtjeva za donošenje privremene mjere, dok je na Vijeću od pet sudija Sud riješio 47 predmeta. Između ostalog, Ustavni sud je odbio kao neosnovanu apelaciju Krešimira Bevande podnesenu protiv presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i Presude Kantonalnog suda u Mostaru kojima je odbijen apelantov tužbeni zahtjev kojim je tražio da se tuženi PM „Ljiljan“, Ismet Veladžić, glavni i odgovorni urednik PM „Ljiljan“ i Fuad Kovač novinar PM „Ljiljan“ obavežu da na ime nematerijalne štete isplate određeni iznos zbog objavljivanja članka sa netačnim i neprovjerenim informacijama u listu „Ljiljan“ od 23. 9. 1999. godine. Ustavni sud je zaključio da ne postoji povreda prava na pravično suđenje kada nema naznaka, da su redovni sudovi proizvoljno primijenili materijalno pravo, pogrešno i nepotpuno utvrdili činjenično stanje, za dokazna sredstva koja su uzeli kao glavna dali jasno i precizno obrazloženje, a apelant nije uspio dokazati da je tokom postupka bilo drugih proceduralnih grešaka koje bi dovele do povrede principa pravičnog saslušanja u građanskim postupcima. Budući da konkretni novinski navodi o djelatnosti apelanta kao zapovjednika vojne jedinice u toku rata, ne spadaju u privatnost nego se tiču «javne funkcije» koju je apelant obavljao tokom rata, Ustavni sud smatra da okolnosti predmetnog slučaja ne pokreću pitanje prava na «privatni život». Ustavni sud je dalje, u predmetu AP 97/06, usvojio apelaciju Slavka Radoša podnesenu protiv presude Vrhovnog suda Federacije BiH. Presudom Vrhovnog suda Federacije BiH preinačene su nižestepene presude na način da je odbijen apelantov tužbeni zahtjev protiv Doma zdravlja Kakanj u Kaknju radi naknade materijalne štete pričinjene apelantovom maloljetnom sinu nestručnim obavljanjem medicinskog zahvata od strane osoblja Doma zdravlja, usljed čega je došlo do zdravstvenih komplikacija. Ustavni sud je zaključio da je u konkretnom slučaju Vrhovni sud donoseći pobijanu presudu pogrešno primijenio Zakon o zdravstvenom osiguranju umjesto relevantnog Zakona o obligacionim odnosima, što je uticalo na pravičnost suđenja. Ustavni sud je zaključio da je došlo do povrede prava na pravično suđenje. U predmetu, broj AP-534/06, Ustavni sud je usvojio apelaciju Branka Banjanina podnesenu protiv presude Okružnog suda u Trebinju kojom je odbijen tužbeni zahtjev apelanta za rješavanje pitanja korištenja i otkupa stana. Ustavni sud je zaključio da postoji kršenje prava na nediskriminaciju u vezi sa pravom na dom kada je do miješanja u apelantovo pravo na dom došlo zbog različite primjene istih propisa na apelanta u odnosu na lica u istoj situaciji, a nije dokazano da je takav različit tretman imao legitiman cilj i razumno opravdanje, zbog čega ne postoji razuman odnos proporcionalnosti između upotrijebljenih sredstava i cilja koji se želio ostvariti.
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.