133. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas održao redovnu, 133. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud, između ostalih, izdvaja:

AP 2985/19 – u kojoj je Ustavni sud, između ostalog, primjenjujući praksu Ustavnog suda iz predmeta br. U 7/12 i U 29/13 na konkretan slučaj, zaključio da je došlo do kršenja zabrane diskriminacije jer je osporena presuda redovnog suda zasnovana na Zakonu o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji BiH, koji ne sadrži odredbe koje reguliraju naknadu na ime odvojenog života i troškova smještaja.

AP 952/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da nema kršenja apelantovih garancija iz člana 6. stav 2. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda budući da izjave tužilaca Tužilaštva koje su date na konferenciji za štampu, na koje je apelant ukazao u apelaciji, s obzirom na njihov sadržaj i u kontekstu specifičnih okolnosti u kojim su date, ne predstavljaju izjave o apelantovoj krivici, već su date u okviru podignute optužnice.

AP 2517/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji kršenje prava na pravično suđenje kada je u okolnostima konkretnog slučaja apelantova sumnja u pristrasnost imenovanog sudije bila legitimna i imala objektivno opravdanje, a redovni sud koji je odlučivao o žalbi je propustio da o njegovom zahtjevu za izuzeće sudije i odluči. Ovaj propust nije mogao biti otklonjen ni u postupku po pravnom lijeku o kojem je odlučivao viši sud.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.