131. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas elektronskim putem održao redovnu, 131. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud, radi ilustracije, izdvaja:

AP 3760/19 - u kojoj je Ustavni sud zaključio da je povrijeđeno pravo apelanata iz člana II/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 3. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija) zbog načina na koji je nadležno tužilaštvo postupalo po krivičnoj prijavi apelanata u vremenskom periodu od dvije i po godine od dana podnošenja krivične prijave.  

AP 4773/19 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je osporenim presudama prekršeno apelantovo pravo na dom iz člana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije kada je miješanje u to apelantovo pravo bilo nezakonito, jer su redovni sudovi utvrdili da predmetni stan u kojem apelant živi skoro 30 godina ne predstavlja apelantov dom vezujući takav stav za  nepostojanje pravne osnove za korištenje stana, a što je suprotno članu 8. Evropske konvencije i praksi Ustavnog suda i Evropskog suda za ljudska prava.

AP 2107/20 - u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji kršenje prava na „suđenje u razumnom roku“ kao jednom od segmenata prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije, jer je predmetni postupak, koji je po zakonu hitne prirode, trajao pet godina i devet mjeseci pri čemu je Kantonalni sud u Sarajevu odlučivao o žalbi protiv rješenja o troškovima postupka četiri godine i devet mjeseci i time u odlučujućoj mjeri doprinio tako dugom trajanju predmetnog postupka.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.