125. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas elektronskim putem održao redovnu, 125. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud, radi ilustracije, izdvaja:

AP 2872/19 - u kojoj je Ustavni sud zaključio da je došlo do kršenja apelanticinog prava na slobodu izražavanja iz člana II/3.h) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 10. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija) u situaciji kada su redovni sudovi propustili da prilikom odlučenja uzmu u obzir sve bitne okolnosti konkretnog slučaja koje su bile relevantne za postizanje proporcionalnosti. Također, redovni sudovi su propustili da se kritički osvrnu na sadržaj spornog izražavanja u cjelini i u kontekstu, te su nekritično i bez relevantne argumentacije pružili tužiocima zaštitu prema članu 8. Evropske konvencije. Pri tome su redovni sudovi zanemarili apelanticino pravo prema članu 10. Evropske konvencije, propustivši na taj način da uspostave pravičnu ravnotežu između dva konkurentska prava iste važnosti. S obzirom na ovaj zaključak, Ustavni sud je, dalje, zaključio da je prekršeno i apelanticino pravo na obrazloženu odluku kao dio prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije.

AP 3339/19 – u kojoj je Ustavni sud, između ostalog, zaključio da postoji povreda apelantovog prava na pravično suđenje u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku kao jednom od aspekata prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije kada je predmetni ostavinski postupak trajao 12 godina i oko osam mjeseci. Naime, dužini ovog postupka je najviše doprinio Općinski sud u Mostaru, koji u vezi sa trajanjem predmetnog postupka nije dao objektivno prihvatljive razloge, odnosno nije dao nikakve razloge.

AP 2573/19 – u kojoj je Ustavni sud, između ostalog, zaključio da postoji povreda apelantovog prava na pravično suđenje u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije imajući u vidu da je predmetni postupak trajao 16 godina i tri mjeseca. Za trajanje ovog postupka najveću odgovornost snosi Uprava za stambena pitanja Kantona Sarajevo (Uprava) pred kojom je postupak u dva navrata trajao osam godina i dva mjeseca, a pri tome Uprava nije dostavila odgovor na apelaciju.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.