„Mjesto i uloga Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u zaštiti ljudskih prava“

Nedavno je objavljena knjiga „Mjesto i uloga Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u zaštiti ljudskih prava“, autоrā Miodraga Simovića, predsjednika Ustavnog suda BiH i redovnog profesora Pravnog fakulteta u Banjoj Luci, i mr. Milene Simović, direktorice Sekretarijata za zakonodavstvo Republike Srpske. Knjigu je izdalo izdavačko preduzeće „M GrafoMark“. Knjiga obrađuje osnovne proceduralne i materijalnopravne aspekte zaštite ljudskih prava i sloboda pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, te daje komparativni pregled te zaštite pred entitetskim ustavnim sudovima. Također, ova knjiga obrađuje najznačajnije odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i daje poseban osvrt na pravo na pravično suđenje, kao fundamentalno pravo garantovano članom II/3.e) Ustava BiH i članom 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Подијели