Јавни оглас за пријем стручног сарадника за уставносудску праксу

На основу Одлуке о попуњавању радног мјеста стручни сарадник за уставносудску праксу у Одјељењу за уставносудску праксу у Секретаријату Уставног суда Босне и Херцеговине, на одређено вријеме, расписивањем јавног огласа број П2-1-373/16 од 1. септембра 2016. године

 

 

УСТАВНИ СУД БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

објављује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос стручног сарадника за уставносудску праксу

 

 

Стручни сарадник за уставносудску праксу

- један (1) извршилац на одређено вријеме до (2) двије године

 

 

Опис послова и радних задатака:

 

Стручни сарадник обрађује и анализира уставносудску праксу уставних судова и праксу Европског суда за људска права и на захтјев припрема релевантну уставносудску праксу; израђује или учествује у изради анализа, извјештаја и других стручних материјала везаних за уставносудску праксу; систематизује податке за базу података уставносудске праксе; обрађује податке за информациони систем уставносудске праксе; припрема периодичне информације о уставносудској пракси других уставних судова и Европског суда за људска права о чланцима и другим материјалима значајним за рад Уставног суда; обавља и друге послове по налогу шефа Одјељења и директно му је одговоран.

Услови за обављање послова: ВСС, дипломирани правник, најмање једна година радног искуства на истим или сличним пословима, положен стручни управни испит, познавање рада на рачунару и активно знање енглеског језика.

При избору кандидата, у случају истог броја бодова, предност има кандидат који познаје француски или њемачки језик.

При избору кандидата узеће се у обзир оспособљеност за самосталан студијски и стручно-аналитички рад.

 Потребна документа:

 

Кандидати који желе да се пријаве на јавни оглас дужни су да доставе попуњен образац за пријаву на оглас који може да се добије у Писарници Уставног суда радним даном (понедјељак – петак) у периоду од 10 до 12 часова или овдје.

 

Кандидати који се пријављују на јавни оглас дужни су да, уз образац за пријаву, доставе доказе о испуњавању услова тражених огласом, а посебно:

 

  • диплому о завршеном факултету, а у случају да факултет није завршен у Босни и Херцеговини, доказ о нострификацији дипломе,
  • потврду или увјерење о траженом радном искуству на истим или сличним пословима који морају да буду прецизни и детаљни тако да из њих може да се утврди да кандидат посједује тражено радно искуство. Радно искуство рачуна се од датума стицања школске спреме тражене овим огласом,
  • увјерење о положеном стручном управном испиту,
  • увјерење о држављанству чији датум издавања није старији од шест мјесеци.

 

Сва приложена документа морају да буду оригинална или овјерене фотокопије.

 

Кандидати који не испуњавају услов у погледу стручног управног испита могу да се пријаве на наведени јавни оглас. У случају да буду примљени у радни однос, дужни су да, у року од шест мјесеци од дана распоређивања на наведене послове, испуне тражени услов.

 

Кандидат који буде изабран дужан је да прије заснивања радног односа достави увјерење да се против њега не води кривични поступак, које није старије од три мјесеца.

 

Процедура избора:

 

Кандидати који испуњавају формалне услове из јавног огласа биће позвани на стручни испит, који има циљ да провјери способности кандидата да ради у Уставном суду.

Стручни испит се састоји од два дијела: писменог (тестирање) и усменог (интервју).

Само кандидати који положе писмени дио стручног испита биће позвани на интервју.

О датуму, времену и мјесту одржавања стручног испита кандидати ће бити накнадно обавијештени.

 

Рок и мјесто подношења пријава:

 

Јавни оглас отворен је 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу „Независне новине“.

 

Пријаву и тражена документа треба доставити на адресу:

 

Уставни суд Босне и Херцеговине

Пријава на јавни оглас за стручног сарадника за уставносудску праксу

 

Реиса Џемалудина Чаушевића број 6, 71000 Сарајево

 

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће бити разматране.

 

Објављено у дневном листу „Независне новине“ 5. септембра 2016. године.

Подијели