JAVNI OGLAS - Stručni saradnik u Uredu registrara - 4.12.2009.

Na osnovu Odluke o popunjavanju radnog mjesta u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj P2-1-984/09 od 2. decembra 2009. godine
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnog mjesta u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
1. Stručni saradnik u Uredu registrara - 2 izvršioca na neodređeno vrijeme 1. Opis poslova: Učestvuje u radu na obradi zahtjeva za pokretanje postupka i apelacija pod supervizijom viših pravnih savjetnika sudija i pravnih savjetnika sudija; obrađuje druge podneske upućene Ustavnom sudu, obavlja druge poslove po nalogu šefa Odjela i registrara i direktno im je odgovoran. Uvjeti za obavljanje poslova: - VSS, diplomirani pravnik, najmanje 1 godina radnog iskustva na pravnim poslovima, položen stručni upravni ispit, obučenost za rad na računaru i aktivno znanje engleskog ili francuskog jezika. Napomena: Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa biće pozvani na stručni ispit. Stručni ispit je dio javne konkurencije koju provodi Ustavni sud. Cilj stručnog ispita je provjera sposobnosti kandidata za rad u Sudu na konkretnom radnom mjestu na koje se kandidat prijavio. Stručni ispit se sastoji iz dva dijela: pismenog (testiranje) i usmenog (intervju). Samo oni kandidati koji uspješno polože pismeni dio stručnog ispita bit će pozvani na intervju. O datumu, vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita kandidati će biti naknadno obaviješteni. Kandidati koji ne ispunjavaju uvjet u pogledu stručnog upravnog ispita mogu se prijaviti na navedeni javni oglas. U slučaju da budu primljeni u radni odnos dužni su da u roku od 6 mjeseci od dana raspoređivanja na navedene poslove, ispune traženi uvjet. Potrebna dokumenata: Kandidati koji se žele prijaviti na oglas dužni su dostaviti popunjen obrazac za prijavu koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda, radnim danom (ponedjeljak-petak), u periodu od 10:00 do 12:00 sati ili ovdje. Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su uz prijavu dostaviti dokaze da ispunjavaju uvjete tražene oglasom: diplomu o završenom Pravnom fakultetu, potvrdu o traženom radnom iskustvu (radno iskustvo se računa od datuma sticanja tražene školske spreme), uvjerenje o položenom stručnom ispitu, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca). Sva priložena dokumenta moraju biti originali ili ovjerene fotokopije. Rok i mjesto podnošenja prijava: Javni oglas je otvoren 8 dana od dana objave u dnevnom listu «Oslobođenje».
Prijavu i tražena dokumenta treba dostaviti na adresu: Ustavni sud Bosne i Hercegovine «Prijava na javni oglas za radno mjesto stručni saradnik u Uredu registrara u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine» Ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71 000 Sarajevo
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Подијели