JAVNI OGLAS HRC

KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA PRI USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE raspisuje JAVNI OGLAS
za izbor pravnika na određeno vrijeme
- 2 izvršioca za izbor upisničara na određeno vrijeme
– 1 izvršilac -Pravnik, opis radnog mjesta: Pravnik obrađuje prijave o pokretanju postupka i druge podneske i o njima izrađuje referate, analize, obavještenja i informacije za potrebe Komisije; vrši stručne poslove koji se odnose na pripremanje i održavanje sjednice Komisije, javne rasprave i izradu nacrta odluka i rješenja; vodi bilješke na raspravama i sjednicama kojima prisustvuje kada se o predmetu odlučuje i formulira zaključke i primjedbe iznesene na sjednici Komisije, obavlja i druge poslove po nalogu arhivara i izravno mu je odgovoran.
Uvjeti za obavljanje poslova: VSS, diplomirani pravnik, poznavanje rada na računalu. Pri izboru kandidata uzimat će se u obzir osposobljenost za samostalan studijski i stručno-analitički rad na poslovima iz oblasti zaštite ljudskih prava. Pri izboru, prednost ima kandidat sa položenim stručnim ili pravosudnim ispitom, aktivnim znanjem engleskog i/ili francuskog jezika.
Potrebna dokumenta: Uz prijavu na javni oglas, sa biografijom, kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta, koji moraju biti originali ili ovjerene kopije, i to: diplomu o završenom pravnom fakultetu, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca), te ovjerene dokumente – dokaze o referencama na koje se poziva (pravosudni ispit, radno iskustvo, strani jezik, itd).
-Upisničar, opis radnog mjesta: Vodi elektronske upisnike i knjige upisnika; unosi podatke u bazu podataka koja se vodi u okviru Sekreterijata; vrši, po potrebi, skeniranje dokumenata iz predmeta i stavlja ih u bazu dokumenata; pravi dnevna i periodična izvješća o prijemu i kretanju predmeta; ulaže podneske i dostavnice u spise; pomaže u radu na finalnoj obradi predmeta, obavlja i druge poslove po nalogu arhivara i izravno mu je odgovoran.
Uvjeti za obavljanje poslova. SSS opšteg ili upravnog smjera, najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, obučenost za rad na računalu i rad sa bazama podataka.
Potrebna dokumenta: Uz prijavu na javni oglas, sa biografijom, kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta, koji moraju biti originali ili ovjerene kopije, i to: diplomu o završenom SSS, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca), te ovjerene dokumente – dokaze o referencama na koje se poziva (rad na računaru, radno iskustvo, strani jezik, itd).
Rok i mjesto podnošenja prijava: Javni oglas je otvoren 7 dana od dana objave u dnevnim novinama „San“ i Internet stranici Komisije (www.hrc.ba) i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (www.ustavnisud.ba). Sve tražene dokumente treba dostaviti lično ili putem pošte, preporučeno, na adresu: Komisija za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine "Prijava na oglas" (navesti broj ili naziv pozicije) Ulica Musala broj 9 71000 Sarajevo Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Kandidati koji se prijave i ispunjavaju uvjete iz javnog oglasa, u cilju provjere sposobnosti za rad na konkretnom radnom mjestu, bit će pozvani na intervju. O datumu, vremenu, mjestu intervjua kandidati će biti naknadno obavješteni (dostaviti kontakt telefon).
Подијели