JAVNI OGLAS

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnih mjesta u Tajništvu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
1. Pravni savjetnik suca Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, 2 izvršitelja 2. Tehničar za grafičku obradu i publikacije, 1 izvršitelj -Pravni savjetnik suca Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Opis radnih zadataka: Obrađuje zahtjeve o pokretanju postupka i druge podneske i o njima izrađuje referate, elaborate, analize, obavještenja i informacije za potrebe Ustavnog suda; vrši stručne poslove koji se odnose na pripremanje i održavanje javne rasprave i izradu nacrta odluka i rješenja; vodi bilješke na raspravama i sjednicama Ustavnog suda kojima prisustvuje kada se o predmetu odlučuje i formulira zaključke i primjedbe iznesene na sjednici Ustavnog suda, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjela i registrara i izravno im je odgovoran. Uvjeti: VSS, diplomirani pravnik, najmanje 5 godina radnog iskustva na pravnim poslovima, položen pravosudni ispit, poznavanje rada na računalu. Pri izboru kandidata uzimat će se u obzir osposobljenost za samostalan studijski i stručno-analitički rad na poslovima iz oblasti ustavno-pravnog sustava i zaštite ljudskih prava. Pri izboru kandidata prednost kod istog broja bodova ima kandidat sa aktivnim znanjem engleskog ili francuskog jezika. -Tehničar za grafičku obradu i publikacije Opis radnih zadataka: Obavlja poslove tehničke obrade publikacija Ustavnog suda, grafičku obradu dokumenata, ažurira web stranice Ustavnog suda, grafičku obradu web stranice Suda i druge poslove po nalogu inžinjera za informacione tehnologije i šefa Centra za evidenciju, dokumentaciju, informacije i publikacije i direktno im je odgovoran. Uvjeti: SSS smjera za obradu knjige ili grafičkog smjera najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, visoka obučenost za rad na računalu, web stranici i korištenje softwarea za prelom i grafičku obradu teksta, položen stručni upravni ispit*, znanje engleskog jezika. Napomena *1. Kandidati koji se prijave za poziciju broj 2, a ne ispunjavaju uvjet u pogledu položenog stručnog upravnog ispita u slučaju da se prime u radni odnos dužni su da u roku od 6 mjeseci od dana raspoređivanja ispune traženi uvjet. 2. Kandidati koji se prijave i ispunjavaju uvjete iz javnog oglasa za poziciju broj 1, s ciljem da se provjere sposobnosti za rad u Ustavnom sudu na konkretnom radnom mjestu, obavezni su polagati stručni ispit koji se sastoji od pismenog dijela (test) i usmenog dijela - intervjua. Samo oni kandidati koji na testu ostvare potreban broj bodova bit će pozvani na usmeni dio ispita - intervju. Stručni ispit provodi Ustavni sud. Kandidati koji se prijave i ispunjavaju uvjete iz javnog oglasa za poziciju broj 2, bit će pozvani na intervju. O datumu, vremenu, mjestu i načinu polaganja pismenog dijela ispita, odnosno održavanju intervjua, kandidati će biti naknadno obaviješteni. Potrebna dokumenta: Kandidat je dužan dostaviti popunjen obrazac Ustavnog suda koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda u periodu od 10:00 do 12:00 sati ili klikom na obrazac za prijavu na konkurs (.doc). Kandidat je također dužan priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta, koji moraju biti originali ili ovjerene kopije, i to: diplomu o završenom pravnom fakultetu za poziciju broj 1, odnosno školi za poziciju broj 2, uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu za poziciju broj 1, odnosno stručnom upravnom ispitu za poziciju broj 2, dokaz o godinama radnog iskustva u struci, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca). Napomena: Kandidati koji se prijave i ispunjavaju uvjete iz javnog oglasa, s ciljem da se provjere sposobnosti za rad u Ustavnom sudu na konkretnom radnom mjestu, obavezni su polagati stručni ispit koji se sastoji od pismenog dijela (test) i usmenog dijela - intervjua. Samo oni kandidati koji na testu ostvare potreban broj bodova bit će pozvani na usmeni dio ispita - intervju. Stručni ispit provodi Ustavni sud. O datumu, vremenu, mjestu i načinu polaganja pismenog dijela ispita, kandidati će biti naknadno obaviješteni. Rok i mjesto podnošenja prijava: 1. Javni oglas za poziciju broj 1, shodno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, otvoren je 21 dan od dana objave u dnevnim listovima, odnosno web stranici Ustavnog suda. 2. Javni oglas za poziciju broj 2 otvoren je 8 dana od dana objave u dnevnim listovima, odnosno web stranici Ustavnog suda. Sve tražene dokumente treba dostaviti putem pošte preporučeno na adresu: Ustavni sud Bosne i Hercegovine "Javni oglas za (precizirati radno mjesto) u Tajništvu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine" Ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 6 71000 Sarajevo Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Подијели