Дневни ред 128. пленарне сједнице

На основу чл. 9. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 94/14),
заказујем

128. пленарну сједницу Уставног суда Босне и Херцеговине
за 14. јули 2022. године

у Брчком – сала Основног суда Брчко дистрикта Босне и Херцеговине
са почетком у 9.30 сати


Дневни ред:

I    Разматрање и усвајање записника са 126. пленарне сједнице Уставног суда БиХ од 26. маја 2022. године; Разматрање и усвајање записника са 127. пленарне сједнице Уставног суда БиХ од 6. јула 2022. године

II    Разматрање У предмета

1.    У-15-21
Захтјев седам делегата Вијећа народа Републике Српске за оцјену уставности Закона о непримјењивању Одлуке Високог представника којом се доноси Закон о допуни Кривичног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Републике Српске“ број 89/21) са чланом I/2 Устава Босне и Херцеговине и чланом III/3б) Устава Босне и Херцеговине
2.    У-7-22
Захтјев Општинског суда у Сарајеву (судије Санеле Талиревић) за оцјену уставности члана 40. став (3) Закона о обавезним осигурањима у саобраћају („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ бр. 57/20 и 103/21) са чл. II/2 и II/4 Устава Босне и Херцеговине, чланом 1. Протокола број 12 уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, чл. 1. и 2. Закона о забрани дискриминације и чланом 200. Закона о облигационим односима
3.    У-11-22
Захтјев Општинског суда у Сарајеву (судије Аднана Локмића) за оцјену уставности члана 3. Закона о измјенама и допунама Закона о основама социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите породица с дјецом („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ број 14/09) са Уставом Босне и Херцеговине и Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода
4.    У-12-22
Захтјев Кантоналног суда у Сарајеву (суткиње Данијеле Микић) за оцјену уставности члана 71. став 2. тачка ц) Закона о стечају („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ број 53/21) са одредбама члана 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, и члана II/4 Устава Босне и Херцеговине, члана 14. Европске конвенције и члана 1. Протокола број 12 уз Европску конвенцију

III    Информација о неизвршењу дјеломичне Одлуке Уставног суда БиХ број У-16/20 – предсједник Мато Тадић

IV    Разматрање АП предмета

1.    АП-1788-22 (Александар Туцикешић)

V    Административна питања

VI   Разно
                                                                    

Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине
Мато Тадић